Θεσπίζεται Νόμος για την διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές


Kατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων  και συζητείται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, νομοσχέδιο για τη θέσπιση Νόμου που προνοεί για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο που συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στο υφιστάμενο πλέγμα νομοθεσιών του Οικογενειακού Δικαίου, τις οποίες, προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και που αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στα θέματα γάμου, διαζυγίου, σχέσεων γονέων και τέκνων, κληρονομικής διαδοχής και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού σε περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου.
Ειδικότερα αναφέρει η ανακοίνωση: «Σκοπός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι να καθορίσει την έννοια της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις ως μια διαδικασία κατά την οποία τα μέρη με τη βοήθεια τρίτου ανεξάρτητου και αντικειμενικού προσώπου, του διαμεσολαβητή, χωρίς αντιπαλότητα και κακή προδιάθεση, βοηθούνται στο να λάβουν υπόψη τους και να διερευνήσουν τις διαθέσιμες επιλογές και να επικοινωνήσουν καλύτερα μεταξύ τους. Στόχος είναι να φθάσουν σε κοινές αποφάσεις και διευθετήσεις σε σχέση με τις οικογενειακές τους υποθέσεις τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.
Περαιτέρω, η διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις θα συμβάλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την επίλυση τέτοιων διαφορών αποκλειστικά μέσω δικαστικών διαδικασιών, καθώς και στον περιορισμό των εξόδων, τόσο των μερών, όσο και του κράτους, δεδομένου ότι, εάν αποφέρει θετικά αποτελέσματα, αποφορτώνεται το δικαστικό σύστημα. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση, όπως τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού, της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, καθώς επίσης και της εμπιστευτικότητας.
Επίσης, προνοεί την εγκαθίδρυση Μητρώου Διαμεσολαβητών και τον καθορισμό των προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι διαμεσολαβητές για εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η διαγραφή μεσολαβητών από το εν λόγω Μητρώο. Παράλληλα, περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών και θέματα που αφορούν στην αμοιβή του διαμεσολαβητή και την κάλυψη των εξόδων των διαμεσολαβητών από νομική αρωγή.
Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται η διαδικασία διαμεσολάβησης είτε στο στάδιο πριν την έναρξη δικαστικών διαδικασιών, είτε στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών καθώς και μετά το πέρας των δικαστικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά σε ζητήματα που αφορούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τις προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τη σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού, καθώς επίσης και στα θέματα πειθαρχικών παραπτωμάτων και πειθαρχικών διαδικασιών εναντίον των διαμεσολαβητών.
Πρόσθετα, με το νομοσχέδιο εισάγονται μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με εκκρεμείς διαδικασίες που αφορούν οικογενειακές διαφορές και την εγγραφή στο Μητρώο όσων ασκούν διαμεσολάβηση πριν την έναρξη της ισχύος του νόμου».

Σχόλια