Ελάχιστες δικηγορικές αμοιβές για εξωδικαστικές ενέργειες: Η ΕΕ περατώνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου σχετικά με την κλίμακα ελάχιστων αμοιβών για εξωδικαστική νομική εργασία, όπως η κατάρτιση διαθηκών, οι συμβάσεις, η διαχείριση κληρονομίας και η καταχώριση εταιρειών.
Η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να μην ενθαρρύνουν επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να ευνοούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά αντίθετη με τους κανόνες του ανταγωνισμού, η οποία θα παραβίαζε το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τον Απρίλιο του 2018 η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες στις κυπριακές αρχές ότι ορισμένες νομοθετικές διατάξεις, μέσω της εξουσιοδότησης στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο να εγκρίνει κλίμακα ελάχιστων αμοιβών για εξωδικαστική εργασία, ενθάρρυναν συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει, να περιορίσει ή να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.
Σε απάντηση στις ανησυχίες που εκφράστηκαν, η Κύπρος τροποποίησε τη νομοθεσία της. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη νέα νομοθεσία, που αίρει την ειδική διάταξη με την οποία ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος εξουσιοδοτήθηκε να καθορίζει τις εν λόγω αμοιβές.
Παράλληλα, η Επιτροπή περάτωσε επίσης αντιμονοπωλιακή έρευνα για την κλίμακα ελάχιστων αμοιβών που εγκρίθηκε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, με βάση την εξουσιοδότηση που περιλαμβανόταν στην εθνική νομοθεσία.
Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να καταργήσει αυτήν την κλίμακα ελάχιστων αμοιβών, αφότου η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες ότι οι κανόνες αυτοί δεν συνάδουν με το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Η παρέμβαση της Επιτροπής σημαίνει ότι οι δικηγόροι μπορούν πλέον να καθορίζουν ελεύθερα τις αμοιβές τους όταν παρέχουν εξωδικαστικές νομικές υπηρεσίες και ότι οι πολίτες θα ωφεληθούν από ανταγωνιστικότερες τιμές στον τομέα αυτό.(europa.eu)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων