Παρατείνεται κατά 2 έτη η μη εφαρμογή του Nόμου περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα


Η Βουλή με 35 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον ψήφισε τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου 184(Ι)/2017 ώστε η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεών του να μεταφερθεί από ένα έτος μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του σε τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι από 22 Δεκεμβρίου 2018 στις 22 Δεκεμβρίου 2020. Ειδικότερα, το άρθρο 55 του Νόμου διαμορφώνεται ως εξής:
"55. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά τη λήξη περιόδου τριών  (3) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει προγενέστερη των τριών  (3) ετών ημερομηνία έναρξης ισχύος για διαφορετικά άρθρα του παρόντος Νόμου".

Σχόλια