Προκήρυξη Μίσθωσης Υπηρεσιών Δύο (2) Νομικών Συμβούλων στο Τμήμα Φορολογίας


Το Τμήμα Φορολογίας ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο(2) Νομικών Συμβούλων για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι και δύο φορές για την ίδια περίοδο, όπως αυτο καθορίζεται στην συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Απαραίτητα Προσόντα:
α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του barrister at Law).
β) Εγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκεί το Επάγγελμα, το οποίο τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 και κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ.
γ) Διετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας, ως καθορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2.
δ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 εως 2009, καθόρισε τα καθήκοντα που αποτελούν αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, ως καθήκοντα που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση Δημόσιας Εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2018, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στο Τμήμα Φορολογίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hq@tax.mof.gov.cy, αναγράφοντας ευκρινώς ώς "Θέμα" στο ηλεκτρονικό μήνυμα «Μίσθωση Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου».

Σχόλια