Πρόστιμο 50.000 ευρώ σε δύο κατασκευαστικές εταιρίες: Δεν ενημέρωσαν τους αγοραστές για την ύπαρξη υποθήκης επί του οικοπέδου


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε την έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον των εταιρειών ανάπτυξης γης και οικοδομών «ΑΒ Oasis Park Development Ltd» και «Kallishi Bros Hotel Apts Ltd» για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007 (Ν.103(I)/2007).
Η απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία σε σχέση με εμπορικές πρακτικές, τις οποίες χρησιμοποίησαν οι εταιρείες κατά την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας σε καταναλωτές και η οποία κατέδειξε ότι οι εταιρείες προέβησαν σε πώληση ακινήτου, αποκρύπτοντας από τους καταναλωτές ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες, εάν γνώριζαν, δεν θα προχωρούσαν στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας.
Συγκεκριμένα, οι εταιρείες δεν ενημέρωσαν τους καταναλωτές, κατά το χρόνο πώλησης, για την ύπαρξη προϋπάρχουσας υποθήκης επί του οικοπέδου, στο οποίο θα ανεγειρόταν ακίνητο, ενώ, περαιτέρω, οι καταναλωτές δεσμεύονταν βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας, με υποχρεώσεις οι οποίες δεν προσδιορίζονταν και για τις οποίες δεν είχαν καμία πραγματική δυνατότητα να γνωρίζουν πριν τη σύναψη της σύμβασης.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπίστωσε άσκηση αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6 του Νόμου και επέβαλε στις εταιρείες «ΑΒ Oasis Park Development Ltd» και «Kallishi Bros Hotel Apts Ltd» διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.000.
Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.

Σχόλια