Δικαστήριο απέρριψε την έφεση επειδή κατατέθηκε πριν επιδοθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στο δικαστήριο (ΕΔΔΑ)


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε (απόφαση της 13.12.2018) στην υπόθεση Witkowski κατά Πολωνίας (αρ. 21497/14) ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ που αφορά στο δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο. Εν προκειμένω το πολωνικό δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεση του προσφεύγοντος, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για το ποινικό αδίκημα της παράνομης αποκάλυψης πληροφοριών κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων του.
Ο προσφεύγων επικαλέστηκε το άρθρο 422 § 1 του πολωνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - που προβλέπει ότι το αίτημα της έφεσης πρέπει να  υποβάλλεται στο δικαστήριο εντός επτά ημερών από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης. Ωστόσο το δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει το αίτημα του με το σκεπτικό ότι το είχε καταθέσει πριν από την επίδοση της απόφασης. Συγκεκριμένα ο Witkowski είχε καταθέσει το αίτημά του στις 19 Μαρτίου 2013 στις 9.40 π.μ., ενώ η απόφαση επιδόθηκε στις 10.45 π.μ. την ίδια ημέρα.
Το ΕΔΔΑ έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος που επικαλέστηκε παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ και του επιδίκασε 3.000 ευρώ για μη χρηματικές ζημίες και 1.537 ευρώ για έξοδα δικαστηρίου.

Σχόλια