Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Nόμος: Προσθήκη νέων επιφυλάξεων

Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 157(I) του 2018 τροποποιεί τους περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμους του 2001 έως 2014 (βασικός νόμος) .
Ειδικότερα, το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:
«Νοείται περαιτέρω ότι η εκτέλεση αιτήματος συνδρομής που αφορά την έκδοση από την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας διατάγματος δέσμευσης ή διατάγματος για εγγραφή και εκτέλεση διατάγματος δέσμευσης ή δήμευσης το οποίο εκδόθηκε από ξένη χώρα, ανατίθεται στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου - “ανάκριση” περιλαμβάνει και ανάκριση για διακρίβωση και εντοπισμό παράνομων εσόδων ή συναφών περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς δέσμευσης και δήμευσης.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Σχόλια