Εγγραφή Επιβαρύνσεων σύμφωνα με τον περί Εταιριών Νόμο: Ανακοίνωση του Εφόρου Εταιριών


Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με το άρθρο 90 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, δεν θα γίνονται αποδεκτές για εγγραφή, επιβαρύνσεις που αναφέρονται σε:
Ενεχυρίαση πιστοποιητικών μετοχών εταιρειών, εκχώρηση δικαιωμάτων που απορρέουν από μετοχές εταιρειών ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση σε πιστοποιητικά μετοχών εταιρειών, μετοχές εταιρειών ή σε δικαιώματα που απορρέουν από μετοχές εταιρειών και όλων ή οποιαδήποτε εκ των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ενεχυρίαση ή την εκχώρηση ή την επιβάρυνση, οι οποίες μέχρι σήμερα γίνονταν αποδεκτές, λόγω του ότι οι επιβαρύνσεις αυτές εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 90 2(α) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. 


Σχόλια