Δικαίωμα του καταναλωτή για μετατροπή της δανειακής σύμβασης από ξένο σε άλλο νόμισμα.


Με νομοσχέδιο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9.1.2019, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 23 (δάνεια σε ξένο νόμισμα) του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου 41(Ι)/2017 (εναρμονιστικού με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011).
Ειδικότερα με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ρητά το δικαίωμα του καταναλωτή /δανειολήπτη να μετατρέψει τη σύμβαση δανείου σε εναλλακτικό νόμισμα, κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης πίστωσης και η τράπεζα οφείλει να αποδεχθεί την μετατροπή αυτή.
Η διάταξη έχει ως εξής:
«Το εδάφιο (4) του άρθρου 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4) Κατά τη στιγμή που συνάπτεται η σύμβαση πίστωσης σε ξένο νόμισμα, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να μετατρέψει τη σύμβαση σε εναλλακτικό νόμισμα:
Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η μετατροπή θα είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση σύμβασης εγγύησης ή άλλης εξασφάλισης που εξασφαλίζει τις υποχρεώσεις του καταναλωτή σύμφωνα με τη σύμβαση πίστωσης, το δικαίωμα του καταναλωτή για μετατροπή της σύμβασης υπόκειται σε ένα από τους ακόλουθους όρους:
(α) κάθε τέτοιος εγγυητής ή πάροχος εξασφάλισης συγκατατίθεται γραπτώς στη μετατροπή σε εναλλακτικό νόμισμα, ή
(β) ο καταναλωτής διασφαλίζει ότι παρέχεται στον πιστωτή ισοδύναμη ή αντίστοιχη εγγύηση ή εξασφάλιση.».
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το νομοσχέδιο προβλέπει «την υποχρέωση του πιστωτή για μετατροπή δανείου εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, σε εναλλακτικό νόμισμα, όταν ζητηθεί από καταναλωτή, και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται αυτό το δικαίωμα του καταναλωτή».
Δείτε όλες τις προτεινόμενες αλλαγές στο Νόμο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία ΕΔΩ

Σχόλια