Παράνομη η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί επιβολής προστίμου σε μέτοχο εταιρίας


Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφασή του στις 20.12.2018 ακύρωσε πρόστιμο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κρίνοντας τη σχετική απόφαση της Επιτροπής ως πάσχουσα και παράνομη.
Ειδικότερα, ο προσφεύγων προσέβαλε την απόφαση της ΕΚΚ ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015 να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.000 για παράβαση του άρθρου 13(1) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση να διενεργήσει δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας Karkotis Manufacturing and Trading Public Ltd για την απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου (Βλ. Ανακοίνωση ΕΚΚ ημερομηνίας 28.01.2016)
Το Διοικητικό Δικαστήριο, με την απόφασή του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2018, ακύρωσε την απόφαση της ΕΚΚ ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015 κρίνοντας αυτήν πάσχουσα και παράνομη. Με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου (σελ. 18-19): «…Η απάντηση στο ερώτημα κατά πόσον η, σύμφωνα με τα ευρήματα της ακυρωτικής απόφασης στην Aspis Holdings [Υπ. Αρ. 1589/09], πάσχουσα και/ή κακή συγκρότηση της Επιτροπής κατά τη λήψη της απόφασης ημερομηνίας 10.8.2009, με την οποία κρίθηκε ότι ο αιτητής υπείχε υποχρέωση για διενέργεια δημόσιας πρότασης συμφώνως με το άρθρο 13(1) του Νόμου, επιδρά στο κύρος της προσβαλλόμενης απόφασης [απόφ. 18.11.2015], δεν μπορεί παρά να είναι θετική. Η εν λόγω απόφαση [αποφ. 10.8.2009], ως ληφθείσα από διοικητικό όργανο με πάσχουσα σύνθεση και ή/συγκρότηση, είναι ελαττωματική ή/και πάσχει, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει σε ακυρότητα όλες τις επόμενες πράξεις που έχουν εκτεθεί και πιο πάνω [αποφάσεις 12.10.2009 και 1.11.2010 για χορήγηση εξαίρεσης από τη διενέργεια δημόσιας πρότασης], συμπεριλαμβανομένης και της τελικής [απόφ. 18.11.2015].» 
Ολόκληρη η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου βρίσκεται εδώ
(cysec.gov.cy)

Σχόλια