Τροποποιήσεις στο Νόμο περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως


Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) 159 (Ι) Νόμος του 2018 τροποποιεί τους περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμους του 2010 έως 2018 (βασικός νόμος).
Ειδικότερα:
Α) Η παράγραφος (η) του ορισμού του όρου «χρηματοοικονομική επιχείρηση» του άρθρου 2, τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη διαγραφή στο τέλος της υποπαραγράφου (iii) αυτής, της φράσης «,ή», (β) με τη διαγραφή στο τέλος της υποπαραγράφου (iv) αυτής, του σημείου της τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: «(v) περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.».
Β) Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(2) Καταναλωτής του οποίου η πιστωτική διευκόλυνση εξαγοράζεται από εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, έχει το δικαίωμά υποβολής παραπόνου στον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.».
Γ) Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(4) Παράπονο καταναλωτή υποβληθέν στον Επίτροπο τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 12, πριν από την έναρξη της ισχύος του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018, αναφορικά με εξαγορασθείσα πιστωτική διευκόλυνση δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, λογίζεται για σκοπούς εξέτασής του, ότι έχει υποβληθεί μετά την έναρξη της ισχύος του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματο-οικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018 και εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.».

Σχόλια