Οκτώ (8) κενές μόνιμες θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ κενές μόνιμες θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Βοηθεί ανώτερους λειτουργούς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. (β) Επιλαμβάνεται υποθέσεων των διάφορων Κλάδων του Κτηματολογίου, διεξάγει έρευνες, επισκοπήσεις, μελέτες, περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης συστημάτων πληροφοριών στοιχείων γης και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων. (γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα: (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Διαχείριση Ακινήτων ή στις Εκτιμήσεις ή στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή στη Δημόσια Διοίκηση ή στο Δημόσιο Δίκαιο και τις Πολιτικές Επιστήμες ή στα Οικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών στοιχείων γης (L.I.S. Legal/Fiscal), ή (β) Πλήρες μέλος (Fellow ή Professional Associate) του Royal Institution of Chartered Surveyors (General Practice Division) ή μέλος άλλου ισότιμου σχετικού Επαγγελματικού Σώματος μετά από επιτυχή συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών. (Σημ.: Ο όρος “Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (4) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σχόλια