Παράνομη η χρήση κάμερας από κοσμηματοπωλείο σε εξωτερικό χώρο δίπλα σε καφετέρια (Διοικ.Δικαστήριο)


Το Διοικητικό Δικαστήριο, με την Απόφαση του ημερομηνίας 29/3/2019, επικύρωσε την Απόφαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ημερομηνίας 10/3/2016, με την οποία είχε επιβληθεί χρηματική ποινή 500 ευρώ και αφαίρεση καμερών σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Λευκωσίας. Η Απόφαση εκδόθηκε κατόπιν υποβολής παραπόνου στο Γραφείο της Επιτρόπου, από Εταιρεία που λειτουργεί ως καφετέρια εναντίον Εταιρείας που λειτουργεί ως κοσμηματοπωλείο, η οποία γειτνιάζει με την παραπονούμενη και εγκατέστησε και διατηρούσε κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης στον εξωτερικό χώρο αυτής.
Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπάρχει επάρκεια στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, στην οποία καταγράφονται τόσο τα γεγονότα και η σχετική Νομοθεσία, όσο και το σκεπτικό που οδήγησε στη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης.
Επίσης, προκύπτει ότι διεξήχθη δέουσα έρευνα και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τη σχετική Νομοθεσία διαδικασία (περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138(Ι)/2001). 
Το Δικαστήριο καταλήγει: «Δεν έχει τεθεί οτιδήποτε από τους αιτητές, το οποίο να δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την ορθότητα και το εύλογο της πιο πάνω κρίσης της Επιτρόπου. Το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται από τους αιτητές και αφορά την ελλιπή διερεύνηση σε σχέση με το θέμα της νομιμότητας της τοποθέτησης των τραπεζιών της καφετέριας, δεν συσχετίζεται με το νομικό πλαίσιο δράσης της Επιτρόπου και τις αρμοδιότητας της, οι οποίες περιορίζονται και οριοθετούνται από τη σχετική Νομοθεσία.»
Κατόπιν αυτών απέρριψε την προσφυγή κατά της απόφασης της Επ.Προσωπικών Δεδομένων και επιδίκασε έξοδα 1300 ευρώ κατά των αιτητών.
Δείτε:

Σχόλια