Νέος Κανονισμός της ΕΕ για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων


Το νέο πλαίσιο της ΕΕ για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) άρχισε να ισχύει επίσημα στις 10 Απριλίου 2019 και βασίζεται σε πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης της Ευρώπης σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση.
Το νέο πλαίσιο:
-καθιερώνει έναν μηχανισμό συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να προβάλλουν επιφυλάξεις σχετικά με συγκεκριμένες επενδύσεις·
-παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να απευθύνει γνώμες όταν κάποια επένδυση συνιστά απειλή για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη περισσότερων του ενός κρατών μελών ή όταν ορισμένη επένδυση θα μπορούσε να θίξει έργο ή πρόγραμμα που ενδιαφέρει το σύνολο της ΕΕ, όπως το «Ορίζων 2020» ή το Galileo·
-ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα του ελέγχου των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εμπειριών, ορθών πρακτικών και πληροφοριών για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος·
-θέτει ορισμένες απαιτήσεις για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν μηχανισμό ελέγχου σε εθνικό επίπεδο. Εξάλλου, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν τον τελευταίο λόγο ως προς το αν ορισμένη επενδυτική δράση θα επιτραπεί ή όχι στο έδαφός τους·
-λαμβάνει υπόψη την ανάγκη λειτουργίας , αφενός, εντός σύντομων, φιλικών προς τις επιχειρήσεις προθεσμιών και, αφετέρου, αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας.
Από σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εθνικούς τους μηχανισμούς ελέγχου των επενδύσεων. Επί του παρόντος, 14 κράτη μέλη διαθέτουν εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου. Αρκετά κράτη μέλη βρίσκονται στο στάδιο της μεταρρύθμισης των μηχανισμών ελέγχου ή της θέσπισης νέων μηχανισμών.
Κατά τους επόμενους 18 μήνες, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρόκειται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει πλήρως τον κανονισμό για τον έλεγχο των επενδύσεων από την 11η Οκτωβρίου 2020. Τα μέτρα αυτά αφορούν, ειδικότερα, τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με συγκεκριμένες ξένες επενδύσεις. Στα μελλοντικά καθήκοντα περιλαμβάνονται τα εξής:
-δημιουργία επίσημων σημείων επαφής σε κάθε κράτος μέλος και στην Επιτροπή, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών και αναλύσεων·
-θέσπιση ασφαλών διαύλων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές ΑΞΕ·
-θέση σε εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών ώστε τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να αντιδρούν γρήγορα σε ανησυχίες σχετικά με ΑΞΕ και να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις·
-συνέχιση της πολιτικής συνεργασίας για τον έλεγχο των ΑΞΕ με τις ενδιαφερόμενες χώρες εταίρους.
Η πρόταση για τη δημιουργία του πρώτου σε επίπεδο ΕΕ πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2017. Μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 19 Μαρτίου 2019, η νέα νομοθεσία της ΕΕ τέθηκε πλέον σε ισχύ.
Η ΕΕ διατηρεί ένα από τα πλέον ανοικτά καθεστώτα για τις επενδύσεις στον κόσμο, γεγονός το οποίο αναγνωρίζει και ο ΟΟΣΑ στον δείκτη επενδυτικών περιορισμών που καταρτίζει. Η ΕΕ είναι ο κύριος προορισμός άμεσων ξένων επενδύσεων στον κόσμο: οι άμεσες ξένες επενδύσεις που διατηρούσαν στην ΕΕ επενδυτές τρίτων χωρών ανέρχονταν στα τέλη του 2017 σε 6 295 δισ. ευρώ, παρέχοντας στους Ευρωπαίους 16 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας. (europa.eu)
Δείτε τον Κανονισμό εδώ

Σχόλια