Αλλαγές στον περί Νομικής Αρωγής Νόμο


Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος 72 (Ι) του 2019 τροποποιεί τους περί Νομικής Αρωγής Νόμους του 2002 έως 2016 (βασικός νόμος).
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου, το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τον αριθμό «4,» (πρώτη γραμμή), του αριθμού «4Α,».
Σύμφωνα με το άρθρο 3, η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης πέραν του ενός χρόνου» (τρίτη και τέταρτη γραμμή).
Η νέα διατύπωση του άρθρου 4 παρ 1 α έχει ως εξής:
«Ποινικές διαδικασίες
4.—(1) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται-
(α) Σε ποινικές διαδικασίες οι οποίες εγείρονται ενώπιον Δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που είναι δυνατό να έχει διαπράξει, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου, και περιλαμβάνει κάθε στάδιο ανακριτικών ή άλλων διαδικασιών που λαμβάνουν χώραν πριν από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας και που σχετίζονται με αυτή·
Σύμφωνα με το άρθρο 4, ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 4 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 4Α:
4Α. «Νομική αρωγή σε διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
(1) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε εκζητούμενο πρόσωπο σε διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου.
(2) Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 17 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, στις οποίες το κράτος μέλος έκδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι η Δημοκρατία, ο εκζητούμενος έχει δικαίωμα δωρεάν νομικής αρωγής στη Δημοκρατία για τους σκοπούς της διαδικασίας στο κράτος μέλος εκτέλεσης, εφόσον το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία προς τον σκοπό σύλληψης και παράδοσης του εκζητουμένου στη Δημοκρατία για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η δωρεάν νομική αρωγή συνίσταται στην καταβολή των εξόδων του δικηγόρου στη Δημοκρατία, ο οποίος βοηθεί το δικηγόρο στο κράτος μέλος εκτέλεσης με την παροχή πληροφοριών και συμβουλών προς τον τελευταίο, ώστε ο εκζητούμενος να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης», «εκζητούμενος», «κράτος έκδοσης», «κράτος εκτέλεσης» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο.».
Σύμφωνα με το άρθρο 5, το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τον αριθμό «4,» (δεύτερη γραμμή), του αριθμού «4Γ,»· και (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4):
«(3)(α) Για τους σκοπούς του άρθρου 4, κρίνεται ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις όταν ο ύποπτος ή κατηγορούμενος προσάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την κράτησή του ή κατά τη διάρκεια της κράτησής του.
(β) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α, κρίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις.
(γ) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α, το δικαστήριο εκδίδει πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής εφόσον κατατεθεί ενώπιόν του, μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και της αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας, το πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής που εκδόθηκε υπέρ του εκζητουμένου στο κράτος εκτέλεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία διαβίβασης των εγγράφων που προβλέπεται στον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης», «εκζητούμενος», «κράτος έκδοσης», «κράτος εκτέλεσης» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο.».
Σύμφωνα με το άρθρο 6, το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «εννέα» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «δέκα»· και (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τον αριθμό «4,» (τρίτη γραμμή), του αριθμού «4Γ,».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 11 έχει ως εξής:
"Κατάλογος δικηγόρων
11.(1) Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, καταρτίζει κατάλογο με τα ονόματα των δικηγόρων που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες, με βάση τον παρόντα Νόμο.
(2) Στον κατάλογο που ετοιμάζεται δυνάμει του άρθρου αυτού, αναφέρεται ο κλάδος και το είδος της νομικής αρωγής που ο κάθε δικηγόρος ενδιαφέρεται να προσφέρει και ο κατάλογος δύναται να απαρτίζεται από δέκα βασικά μέρη, αντίστοιχα με τα άρθρα 4, 4Γ, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε και 6ΣΤ."

Σχόλια