Η Κύπρος δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ακινητοποιημένα οχήματα. Προειδοποίηση από την ΕΕ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για την ακινητοποίηση των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει επί τόπου ακινητοποίηση των μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, όταν δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες προσωρινής εισαγωγής και καταχώρισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα, τα οποία θα μπορούσαν να υπερβαίνουν την αξία του ίδιου του οχήματος. 
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία και τις γενικές αρχές της, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της αναλογικότητας, ενώ το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι τα διοικητικά μέτρα ή οι κυρώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία και πρέπει να συνάδουν με τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Εάν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις κυπριακές αρχές.

Σχόλια