14 χρόνια αναμονής για εξέταση αίτησης για διόρθωση λάθους από Κτηματολογικό Γραφείο


Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια περιμένει πολίτης να εξεταστεί η αίτησή του από το Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού για διόρθωση λάθους βάσει του Νόμου περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την έκθεση της 28.6.2019 της Επιτρόπου Διοικήσεως, ο πολίτης υπέβαλε παράπονο για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να εξετάσει την αίτηση του για διόρθωση λάθους, βάσει του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου.
Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, το λάθος αφορά τίτλους ιδιοκτησίας τεμαχίων στη Κυπερούντα, εντοπίστηκε από Λειτουργό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου από το 1970, η μη διόρθωση του λάθους επηρεάζει πολλούς ιδιοκτήτες τεμαχίων, παρεμποδίζεται η ανάπτυξη τους και οι ιδιοκτήτες έχουν απώλειες εκταρικών επιδοτήσεων από το 2004.
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, το άρθρο 61(1) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ορίζει ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας «δύναται να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο Κτηματικό Μητρώο ή σε οποιοδήποτε βιβλίο ή σχέδιο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό εγγραφής, και κάθε τέτοιο Μητρώο, βιβλίο, σχέδιο ή πιστοποιητικό εγγραφής που διορθώθηκε με τον τρόπο αυτό έχει την ίδια εγκυρότητα και ισχύ όπως αν το λάθος αυτό ή η παράλειψη αυτή να μην είχε γίνει».
Επίσης, με βάση το άρθρο 62(2), όταν μεταξύ άλλων, λόγω λάθους ή παράλειψης «διενεργηθεί οποιαδήποτε εγγραφή σε οποιοδήποτε βιβλίο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, ο Διευθυντής δύναται, μετά τη διαπίστωση των αληθινών γεγονότων, να προβεί σε ακύρωση της εγγραφής αυτής καθώς και κάθε πιστοποιητικού που σχετίζεται με την εγγραφή αυτή».
Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τις πιο πάνω διατάξεις, η διόρθωση λαθών στα κτηματολογικά μητρώα καθίσταται πρωτογενής ευθύνη του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η διόρθωση συνιστά κατ’ εξοχήν διοικητική λειτουργία και αποσκοπεί «αποκλειστικά στην αποκατάσταση της αυθεντικότητας των κτηματολογικών σχεδίων, βιβλίων και εγγραφών..»
Παράλληλα όμως, επισημαίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι με τις πιο πάνω διατάξεις δεν παρέχεται στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εξουσία «να επιλύει κτηματικές διαφορές ουσίας ή διαφορές που συνίστανται σε διεκδίκηση ακίνητης περιουσίας. Η επίλυση τέτοιων διαφορών επιβάλλει τη λήψη και αξιολόγηση μαρτυρίας και τη με βάση την εν λόγω μαρτυρία κρίση επί επίδικων θεμάτων, στοιχείο που μεταθέτει την περίπτωση εκτός των πλαισίων του Άρθρου 61 και την υπάγει στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων».
Όπως αναφέρει η Επίτροπος, από το 2005 που δημιουργήθηκε από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ο φάκελος της αίτησης με αρ. ΑΔΛ156/2005 για διόρθωση του λάθους σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου έχουν παρέλθει 14 χρόνια και η εξέταση της αίτησης δεν έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.
Η πάροδος τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος στην εξέταση της αίτησης εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος ακίνητης ιδιοκτησίας που το Άρθρο 23 του Συντάγματος αναγνωρίζει ως δικαίωμα κυριότητας κατοχής και ελεύθερης διάθεσης της περιουσίας, εφόσον ο παραπονούμενος για 14 και πλέον χρόνια δεν μπορεί να διαθέσει ελεύθερα την περιουσία του όπως ο ίδιος επιθυμεί.
Υπό το φως των ανωτέρω, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως η εξέταση της αίτησης με αρ. ΑΔΛ156/2005, συμπληρωθεί τάχιστα και ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αποφασίσει σε σχέση με την αίτηση όπως το άρθρο 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου ορίζει.
Δείτε την έκθεση εδώ

Σχόλια