Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών στην Κύπρο

Τη διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού των δικαστών με τα ειδικότερα διαδοχικά στάδια μέχρι το διορισμό, ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το Ανώτατο Δικαστήριο. 
Όπως αναφέρεται, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται από καιρού εις καιρό να επανεξετάζει την όλη διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της.  Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο.
Για οποιοδήποτε θέμα δεν γίνεται ρητά μνεία, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία, να εκδίδει επί μέρους κανονισμούς και να λαμβάνει τις αναγκαίες εκείνες αποφάσεις προς διευκόλυνση του έργου διορισμού.

Σχόλια