Ανακλήθηκε η προκήρυξη για τις θέσεις Δικαστών και εκδόθηκε νέα: Ποιό δικαιολογητικό έγγραφο αφαιρέθηκε από τα απαιτούμενα για τους υποψηφίους

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανακάλεσε την από 9.7.2019 Προκήρυξη θέσεων Δικαστών και εξέδωσε νέα Προκήρυξη με ημερομηνία 17.7.2019, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 19.7.2019.
Ο λόγος ανάκλησης της πρώτης προκήρυξης είναι η αφαίρεση από τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων των "δύο υποστηρικτικών εκθέσεων ("references") από πρόσωπα έξω από το νομικό κόσμο που γνωρίζουν τον υποψήφιο και δεν έχουν με αυτόν οποιαδήποτε συγγένεια". Στη νέα προκήρυξη το συγκεκριμένο δικαιολογητικό έγγραφο έχει απαλειφθεί και απαιτούνται πλέον τα έξης:
α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία β) Υπεύθυνη δήλωσή του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.
Περαιτέρω, ως προς το έγγραφο β' (υπεύθυνη δήλωση) προστέθηκαν και οι πειθαρχικές υποθέσεις, εκτός των αστικών και ποινικών.

Σχόλια