Πρώτη η Κύπρος στην Ευρώπη με τις περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας


Θλιβερή πρωτιά για την Κύπρο στον τομέα ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη καταδεικνύει η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ευρωπαϊκής έκθεσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ του 2018.
Οι επιδόσεις της Κύπρου
Συγκεκριμένα η Κύπρος είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων καθυστερημένης μεταφοράς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εσωτερικό της χώρας (43 τον Δεκέμβριο του 2018). Την ακολουθούν το Βέλγιο (41) και η Ισπανία (36).
Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος έχει μεταφέρει μόνο 13 από τις 23 οδηγίες (ποσοστό 56%) με ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο εντός 6 μηνών πριν από την προθεσμία ενσωμάτωσης (1.6.2018 - 30.11.2018). Όπως αναφέρει η Έκθεση, αυτό δείχνει ότι το εν λόγω κράτος μέλος αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά στην παρακολούθηση της έγκαιρης μεταφοράς των οδηγιών σχετικά με την ενιαία αγορά.
Όσον αφορά στις παραβάσεις του ευρωπαϊκού Δικαίου η Κύπρος έχει 18 εκκρεμείς υποθέσεις και εξακολουθεί να είναι μεταξύ των κρατών μελών, με τον χαμηλότερο αριθμό περιπτώσεων παράβασης, πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (25 υποθέσεις). Προβληματικοί τομείς είναι οι μεταφορές (6 περιπτώσεις) και το περιβάλλον (4) που αντιστοιχούν στο 56% όλων των εκκρεμών υποθέσεων.
Όσον αφορά στη διάρκεια επίλυσης των υποθέσεων η μέση διάρκεια είναι 25,6 μήνες για τις 17 υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί στο Δικαστήριο. Η Κύπρος παρουσίασε αξιοσημείωτη μείωση του χρόνου επίλυσης κατά 8 μήνες σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση (33,6 μήνες) και είναι πλέον το κράτος μέλος με την 5η χαμηλότερη μέση διάρκεια (από την 11η θέση που είχε το Δεκέμβριο του 2017).
Όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις του ΔΕΕ απαιτούνται 22,8 μήνες για τις 2 υποθέσεις (Μέσος όρος ΕΕ = 28,2 μήνες).
Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2018-Στοιχεία για τα κράτη-μέλη
Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ το 2018. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς,  αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ στην ενιαία αγορά της ΕΕ και εντοπίζει τις αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών από τις χώρες και την Επιτροπή.
Η ετήσια έκθεση για το 2018 δείχνει ελαφρά αύξηση (κατά 0,8 %) των εκκρεμών υποθέσεων επί παραβάσει σε σύγκριση με τις 1559 υποθέσεις το 2017. Έτσι, ο αριθμός των υποθέσεων επί παραβάσει, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο πενταετίας το 2016, άρχισε να σταθεροποιείται στο 5 % το 2018 . Μεταξύ άλλων, οι κύριοι τομείς πολιτικής αφορούσαν το περιβάλλον, την κινητικότητα και τις μεταφορές, καθώς και την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ. Κάθε φορά που δεν εφαρμόζεται ορθά το δίκαιο της ΕΕ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στερούνται τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Στον τομέα του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, η Επιτροπή συνέχισε να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα, όσον αφορά τις οριακές τιμές για τα σωματίδια PM10 και το διοξείδιο του αζώτου (NO2), καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης σε ολόκληρη την ΕΕ.
 Όσον αφορά τις υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς, η Κύπρος, το Βέλγιο, και η Ισπανία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων, ενώ τον μικρότερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων είχαν η Εσθονία, η Δανία και η Ιταλία. Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων για μη ορθή μεταφορά και/ή εσφαλμένη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ενώ η Εσθονία είχε τον χαμηλότερο συνολικό αριθμό εκκρεμών υποθέσεων πέρυσι. Οι τομείς πολιτικής στους οποίους κινήθηκαν οι περισσότερες νέες διαδικασίες επί παραβάσει το 2018 ήταν η εσωτερική αγορά της ΕΕ, η βιομηχανία, η επιχειρηματικότητα και οι ΜΜΕ, καθώς και η κινητικότητα και οι μεταφορές.
Καταπολέμηση της καθυστερημένης μεταφοράς οδηγιών της ΕΕ
Για να μπορέσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα από το δίκαιο της ΕΕ, είναι σημαντικό να μεταφέρουν τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εντός των προθεσμιών που έχουν ταχθεί.
Το 2018 ο αριθμός των νέων διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούσαν καθυστερημένη μεταφορά μειώθηκε σημαντικά, κατά το ένα τέταρτο (από 558 υποθέσεις το 2017 σε 419 το 2018). Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός νέων υποθέσεων καθυστερημένης μεταφοράς κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Γιούνκερ ήταν το 2016 (847 περιπτώσεις). Η Επιτροπή κίνησε νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της πλειονότητας των κρατών μελών για τη μη έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [οδηγία 2016/680/(ΕΕ)], όπως συμφωνήθηκε εκ των προτέρων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Για να διευκολύνει την έγκαιρη και ορθή μεταφορά, η Επιτροπή εξακολούθησε να επικουρεί τα κράτη μέλη, προετοιμάζοντας σχέδια εφαρμογής, ειδικούς δικτυακούς τόπους και έγγραφα καθοδήγησης και φροντίζοντας να ανταλλάσσονται καλές πρακτικές κατά τις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων.
Το προηγούμενο έτος η Επιτροπή παρέπεμψε 5 κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας να επιβληθούν χρηματοοικονομικές κυρώσεις: Σλοβενία (3 υποθέσεις: C-628/18C-69/18 και C-188/18), Ισπανία (3 υποθέσεις: C-430/18C-165/18 και C-164/18), και Βέλγιο (C-676/18), Ιρλανδία (C-550/18) και Ρουμανία (C-549/18) (1 υπόθεση το κάθε ένα).
Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς 2019
Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) το 2018· πόσο ανοικτές και ολοκληρωμένες είναι ορισμένες αγορές· και πόσο συνέβαλαν τα κράτη μέλη ώστε μια σειρά από εργαλεία της ΕΕ να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
Ανάλογα με τις επιδόσεις τους το 2018, τα κράτη μέλη έλαβαν 153 πράσινες, 137 κίτρινες και 59 κόκκινες κάρτες, οι οποίες χαρακτηρίζουν εξαιρετικές (πράσινο), μέσες (κίτρινο) ή κάτω από τον μέσο όρο (κόκκινο) επιδόσεις.
Η επισκόπηση δείχνει ότι, παρά την περαιτέρω επέκταση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε ορισμένους τομείς πολιτικής από το 2017. Τα κράτη μέλη βελτίωσαν τη λειτουργία ορισμένων εργαλείων της ενιαίας αγοράς, όπως είναι η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» και το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI). Ωστόσο, οι χώρες έλαβαν πιο πολλές κόκκινες κάρτες σε ορισμένους τομείς πολιτικής απ' ό, τι το προηγούμενο έτος. Για παράδειγμα, σχετικά με τον δίκαιο χαρακτήρα των συστημάτων δημόσιων συμβάσεων και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Το ίδιο συνέβη και όσον αφορά τη συνεργασία σε διαδικασίες «EU pilots».
Γενικά, οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις ήταν η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Λιθουανία , ενώ οι περισσότερες κόκκινες και κίτρινες κάρτες δόθηκαν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. (cylegalnews.com/europa.eu)
Για περισσότερες πληροφορίες
α) Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2018:
- Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει στην ΕΕ, βλ. το πλήρες MEMO της 17/1/2012.
β) Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς (έκδοση 2019 βάσει στοιχείων του 2018):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - IP/19/3030


Σχόλια