Θέση Νομικού στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2019, προκήρυξη για πλήρωση μεταξύ άλλων και μίας (1) θέσης Νομικού (Α9-Α11-Α12 Συνδυασμένης Κλίμακες).  Αιτήσεις μέχρι 27.9.2019.


Σχόλια