Ριζικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη: Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, Εφετείο και διευρυμένο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο - Tί προβλέπουν τα σχετικά Νομοσχέδια

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Κύπρου φέρνει το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμους του 1964 έως 2015», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5.9.2019 (αρ.4238).
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναδόμηση των ανωτάτων βαθμίδων της απονομής της δικαιοσύνης με την επαναλειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα οποία θα έχουν και τριτοβάθμια δικαιοδοσία επί νομικών θεμάτων, όταν αυτά σχετίζονται με αλλαγή πάγιας νομολογίας, την ορθή εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής διάταξης νόμου, ή μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας.
Παράλληλα, η δευτεροβάθμια δικαιοδοσία θα απονέμεται από ξεχωριστό Εφετείο το οποίο θα λειτουργεί σε Τμήματα για την εκδίκαση των εφέσεων.
Ταυτόχρονα, με το νομοσχέδιο διευρύνεται η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα για το διορισμό, προαγωγή, μετάθεση τερματισμό της υπηρεσίας, απόλυση και άσκηση πειθαρχική εξουσίας, επί των Δικαστών του Εφετείου, των Επαρχιακών Δικαστών, καθώς και των Δικαστών των ειδικών δικαιοδοσιών, και επαναλειτουργούν τα δύο Δικαστικά Συμβούλια που προβλέπονται στο Σύνταγμα για τους Δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα. Τέλος, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα ενεργεί ως Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο.
Επίσης με άλλο νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «ο περί της Εικοστής Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019» που δημοσιεύεται στο ίδιο φύλλο της Εφημερίδας, επέρχονται οι αναγκαίες αλλαγές στο Σύνταγμα (άρθρα 146 και 155) βάσει του πρώτου ως άνω νομοσχεδίου, ενώ περαιτέρω τροποποιείται το Άρθρο 144 του Συντάγματος κατά τρόπο ώστε, εγειρόμενο ζήτημα αντισυνταγματικότητας να αποφασίζεται από το εκδικάζον δικαστήριο και παραπομπή στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ή το Εφετείο και μόνο στις περιπτώσεις που το ζήτημα είναι μείζονος συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας.
Οι ανάλογες τροποποιήσεις προβλέπονται και στο νομοσχέδιο « Νόμος που τροποποιεί τους περί Δικαστηρίων Νόμους του 1960 έως (Αρ. 2) του 2017». (cylegalnews.com)
Δείτε τα Νομοσχέδια με όλες τις αλλαγές εδώ

Σχόλια