Κυπριακή Πολιτική Δικονομία


Κυπριακή Πολιτική Δικονομία: Συγγραφέας Ν.Κουλούρης, επιμέλεια Π.Αρτέμης
Στην Κύπρο η Πολιτική Δικονομία (ως γνωστικό αντικείμενο) νοείται ότι ρυθμίζει μόνο τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, ενώ η οργάνωση και δικαιοδοσία των Δικαστηρίων αποτελούν γνωστικά αντικείμενα του νομικού συστήματος γενικότερα. Περαιτέρω, σύμφωνα με ό, τι επικρατεί στις αγγλοσαξονικές χώρες, η κυπριακή έννομη τάξη διακρίνει μόνο μεταξύ πολιτικής και ποινικής διαδικασίας.
Το βιβλίο Κυπριακή Πολιτική Δικονομία πραγματεύεται κατά τρόπο συστηματικό το αντικείμενο της Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτή ρυθμίζεται και ισχύει στο πλαίσιο της κυπριακής έννομης τάξης. Στο εγχειρίδιο εξετάζονται ειδικότερα τα όργανα και ο  τρόπος απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο και με εμβρίθεια επεξηγούνται, μεταξύ άλλων, η οργάνωση και δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων, η δικαστική ανεξαρτησία, ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης, η Δικονομία, η εκτέλεση των αποφάσεων, η προσωρινή δικαστική προστασία, η δικονομία της πτώχευσης και εναλλακτικές μορφές επίλυσης των διαφορών. Γίνεται αναφορά σε πληθώρα αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου, καθώς και Αγγλικών Δικαστηρίων, όσο και σε σχετικές δικονομικές διατάξεις.
Στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου εξετάζονται η οργάνωση και η δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Επεξηγούνται οι έννοιες της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας, η διεθνής δικαιοδοσία, το ζήτημα της ετεροδικίας των αλλοδαπών κρατών και ο θεσμός της δωρεάν νομικής αρωγής. Προσδιορίζεται εννοιολογικά το νομικό θεμέλιο της οργάνωσης των δικαστηρίων και αναφέρονται όλοι οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης.
Κατόπιν, στο δεύτερο μέρος της Κυπριακής Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζονται όλα τα Δικαστήρια της Κύπρου, ανά αντικείμενο και τοπική αρμοδιότητα. Αποδίδεται η πλήρης εικόνα της δομής και της οργάνωσης των δικαστηρίων. Περιγράφεται βήμα προς βήμα η έναρξη της διαδικασίας με την εισαγωγή των αξιώσεων στα Δικαστήρια και ό, τι ακολουθεί, όπως η δικογράφηση, η προετοιμασία προς ακρόαση, η δίκη και η ολοκλήρωσή της με την έκδοση της απόφασης, τα ένδικα μέσα, η εκτέλεση των αποφάσεων.
Το έργο αποτελεί πολύτιμο οδηγό τόσο για τον σπουδαστή και εφαρμοστή της κυπριακής πολιτικής δικονομίας, όσο και για κάθε νομικό που επιθυμεί να κατανοήσει περαιτέρω το εν λόγω αντικείμενο. Συμπληρώνεται με βιβλιογραφία, κατάλογο δικαστικών αποφάσεων, καθώς και ευρετήριο, τα οποία διευκολύνουν σημαντικά τον αναγνώστη στην οικεία έρευνά του. (nb.org)

Σχόλια