Τροποποίηση στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο


O περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος 95 (I) του 2019  τροποποιεί τους περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμους του 2000 έως 2017 (βασικός νόμος). Ειδικότερα:
Το εδάφιο (2) του άρθρου 18 του βασικού νόμου (Αποτροπή εκφοβισμού)  τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι η κατάθεση του μάρτυρα δύναται να δοθεί είτε σε άλλη αίθουσα εντός του χώρου του δικαστηρίου, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε κτηρίου βρίσκεται στο προαύλιο του δικαστηρίου, είτε σε άλλο χώρο που κρίνεται κατάλληλος από το Δικαστήριο.»
Το άρθρο 18 έχει πλέον ως εξής:
"18.(1) Κατά την εκδίκαση υποθέσεων για διάπραξη αδικημάτων βίας το Δικαστήριο—
(α) Διατάσσει όπως ολόκληρη ή μέρος της υπόθεσης εκδικαστεί κεκλεισμένων των θυρών και
(β) δύναται να διατάξει όπως η κατάθεση οποιουδήποτε θύματος βίας και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι διατρέχει οποιοδήποτε κίνδυνο ή απειλή επειδή θα καταθέσει ως μάρτυρας, ή ότι ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς η κατάθεσή του, ληφθεί στην απουσία του κατηγορούμενου αφού δώσει όλες εκείνες τις οδηγίες και γίνουν όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις ούτως ώστε ο κατηγορούμενος να λαμβάνει γνώση της κατάθεσης του εν λόγω μάρτυρα και αντεξετάζει αυτόν.
(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), τα μέτρα που αναφέρονται πιο κάτω δύνανται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προστασίας των μαρτύρων:
(α) Η τοποθέτηση ειδικού διαχωριστικού· ή
(β) η χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης· ή
(γ) χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου ή συστήματος,
κατά τρόπο που ο μάρτυρας να μην είναι ορατός στον κατηγορούμενο και αντίστροφα.
Προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του κατηγορούμενου θα πρέπει στις πιο πάνω περιπτώσεις να γίνουν οι κατάλληλες τεχνολογικές διευθετήσεις ή άλλες εγκαταστάσεις ώστε ο κατηγορούμενος να δύναται να παρακολουθεί ακουστικά τη διαδικασία και να δίνει οδηγίες στο δικηγόρο του:
Νοείται ότι η κατάθεση του μάρτυρα δύναται να δοθεί είτε σε άλλη αίθουσα εντός του χώρου του δικαστηρίου, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε κτηρίου βρίσκεται στο προαύλιο του δικστηρίου, είτε σε άλλο χώρο που κρίνεται κατάλληλος από το Δικαστήριο."

Σχόλια