Δημοσιεύθηκε το Διάταγμα για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού (Κ.Δ.Π. 346/2019).
Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα διενεργούνται κατά βάση μόνο εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.
Η Ειδοποίηση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού εκδίδεται από τον ενυπόθηκο δανειστή κατά τον τύπο του Δελτίου του Δεύτερου Παραρτήματος, επιδίδεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, και δημοσιεύεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 (1) γ του Διατάγματος.
Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από 1.11.2019

Σχόλια