Ίδρυση Εφετείου: Πρόβλεψη διορισμού δικηγόρων ως Εφετών-Δικαστών


Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος
Με νομοσχέδιο , ένα εκ των προωθούντων τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στην Κύπρο, το οποίο περιλαμβάνει τον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019, προβλέπεται στο νέο άρθρο 3Α του βασικού νόμου η ίδρυση και λειτουργία Εφετείου, το οποίο, όπως αναφέρει το εδάφιο (1), θα υπάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα ασκεί δευτεροβάθμια δικαιοδοσία.
Σύμφωνα με το εδάφιο (3) «το Εφετείο σύγκειται εκ Δικαστών, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους δεκαέξι (16), τους οποίους διορίζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου, το οποίο ορίζει και τον Πρόεδρο του Εφετείου εξ αυτών».
Στο εδάφιο (6) προβλέπεται ότι «ουδείς διορίζεται ως Δικαστής του Εφετείου, εκτός εάν είναι δικηγόρος κατέχων τα νόμιμα προς τούτο προσόντα με δωδεκαετή τουλάχιστον άσκηση του επαγγέλματος αυτού και υψηλού ηθικού επιπέδου:
Νοείται ότι ο όρος «άσκηση του επαγγέλματος» περιλαμβάνει υπηρεσία στη μόνιμη δικαστική ή νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας».
Περαιτέρω, στο εδάφιο (7) προβλέπεται ότι «ως Δικαστές του Τμήματος Αναθεωρητικής Δικαιοδοσίας ορίζονται πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία γνώση σε θέματα διοικητικού δικαίου ή αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που εμπίπτουν στην αναθεωρητική δικαιοδοσία».
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι Δικαστές-Εφέτες που θα στελεχώσουν το νέο Εφετείο θα είναι δικηγόροι με 12ετή τουλάχιστον άσκηση του επαγγέλματος και με «υψηλό ηθικό επίπεδο»
Παρότι θα αναμενόταν ότι ως Εφέτες θα προάγονταν ήδη υπηρετούντες στο δικαστικό σώμα Δικαστές των Επαρχιακών Δικαστηρίων, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει το διορισμό δικηγόρων απευθείας στη θέση των Εφετών –Δικαστών, οι οποίοι θα κληθούν να δικάσουν οι ίδιοι για πρώτη φόρα από τη έδρα του δικαστή υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό.
Η δικαστική διάγνωση στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας προϋποθέτει ικανή εμπειρία κατά την εκτέλεση του δικαιοδοτικού λειτουργήματος , η οποία μόνο από ήδη υπηρετούντες και με αρκετά έτη προϋπηρεσίας δικαστές μπορεί να διασφαλισθεί. Η νομική και δικαστική λογική αλλά και ο κανόνας που ισχύει στις έννομες τάξεις των περισσότερων, αν όχι όλων, των υπόλοιπων χωρών επιτάσσει την τοποθέτηση νέων, πρωτοδιόριστων δικαστών στα κατώτερα, πρωτοβάθμια δικαστήρια και την προαγωγή των αρχαιότερων, ήδη υπηρετούντων, δικαστών στα δικαστήρια της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας.

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter