Δικαστές και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Αναθεώρηση του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς

Το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε σε νέα αναθεώρηση του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς προκειμένου να γίνει ενσωμάτωση των κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους δικαστές. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
“Το Ανώτατο Δικαστήριο σε συνεδρία του, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2019, έχει αποφασίσει περαιτέρω αναθεώρηση του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς ώστε να ενσωματωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από δικαστές όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ο οποίος ασχολείται με θέματα Δικαστικής Συμπεριφοράς και Ηθικής. Γι΄ αυτό το σκοπό αποφασίστηκε όπως ενσωματωθεί μετά την πρώτη παράγραφο του Μέρους Δ.7 «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς (αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2019) η παρακάτω παράγραφος:
«Εν πάση περιπτώσει η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είτε σε προσωπική βάση είτε υπό την επίσημη ιδιότητα του δικαστή, θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να συνάδει, να προάγει και να εξυπηρετεί τις Αρχές περί Δικαστικής Συμπεριφοράς γνωστές ως Αρχές Bangalore (Bangalore Principles of Judicial Conduct) και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2018 από το Διεθνές Δίκτυο Δικαστικής Ακεραιότητας (Global Judicial Integrity Network) που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.»”

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter