Περί Εταιρειών Νόμος: Παράταση εφαρμογής της χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης


Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι, στις 16.12.2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο περί εταιρειών Τροποποιητικός Νόμος 149 (Ι)/2019, βάσει του οποίου η έναρξη ισχύος του εδαφίου (3) του άρθρου 51 του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου 149(Ι)2018, που αφορά την επιβολή της χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη καταχώριση σε έντυπα ως ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο, μετατίθεται από τις 18.12.2019 στις 18.04.2020.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι επειδή η 18η Απριλίου 2020 είναι δημόσια αργία, η ημερομηνία εφαρμογής της επιβολής της χρηματικής επιβάρυνσης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31(β) του περί Ερμηνείας Νόμου, Κεφ.1, ορίζεται η 21η Απριλίου 2020.
Το ΤΕΕΕΠ παρακαλεί το κοινό όπως υποβάλει έγκαιρα τα απαραίτητα έγγραφα πριν τη λήξη της πιο πάνω χρονικής περιόδου προς αποφυγήν περαιτέρω ταλαιπωρίας.
Το Τμήμα ανακοινώνει επίσης, ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις στα συστήματα του Εφόρου προκειμένου η υποβολή των σχετικών εγγράφων και ο υπολογισμός της χρηματικής επιβάρυνσης να γίνεται έγκαιρα και απρόσκοπτα.

Σχόλια