Απόρριψη αίτησης αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων- Στοιχεία φακέλου που εμπίπτουν στο επαγγελματικό απόρρητο και σε εμπιστευτικές πληροφορίες


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού , στις 17/12/2019 το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθμό 1123/2015 απόφαση, με την οποία απέρριψε την αίτηση της Hermes Airports Ltd  για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων που υπέβαλε ενώπιον του στις 30/10/2018.
Η υπό κρίση αίτηση, καταχωρήθηκε στο πλαίσιο της Προσφυγής της Hermes εναντίον της απόφασης της Επιτροπής, δια της οποίας η Επιτροπή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στην αιτήτρια εταιρεία Hermes, ύψους €750.000 για την διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του περί Προστασίας Ανταγωνισμού Νόμου (Ν.13(Ι)/2008), ως αυτός ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο και του Άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση επί της προαναφερόμενης προσφυγής εκκρεμεί.
Με την υπό εξέταση αίτηση, η Hermes ζήτησε από το Δικαστήριο την έκδοση Διατάγματος «με το οποίο διατάσσεται η καθ' ης η αίτηση όπως αποκαλύψει στην αιτήτρια και/ή στους δικηγόρους της όλα τα στοιχεία και/ή έγγραφα, (ως καταγράφηκαν στην αίτησή της), που ισχυρίζεται ότι αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες και τα οποία έχει αποκρύψει ή απαλείψει ή δεν έθεσε στη διάθεση της αιτήτριας και/ή των δικηγόρων της προς επιθεώρηση κατά την επιθεώρηση των διοικητικών φακέλων από την αιτήτρια και/ή τους δικηγόρους της»
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι κατά την ακρόαση της υπό κρίση αίτησης, η συνήγορος του αιτητή απέσυρε το υπό εξέταση αίτημά της αναφορικά με πολλά από τα έγγραφα που αναφέρονται στην αίτησή της.
Το Δικαστήριο προέβη σε λεπτομερή αναφορά των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, τονίζοντας παράλληλα τις διατάξεις του Κανονισμού 1/2003 και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ρυθμίζει την πρόσβαση στο φάκελο υπόθεσης και το ζήτημα της εμβέλειας της πρόσβασης.
Το Διοικητικό Δικαστήριο τελικά κατέληξε ότι η απόφαση να μη δοθεί πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες/στοιχεία στην αιτήτρια ήταν εύλογη και ότι εν πάση περιπτώσει καλύπτεται από τις περιπτώσεις εξαίρεσης παροχής πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του φακέλου, λόγω του ότι πρόκειται για στοιχεία που εμπίπτουν εντός της έννοιας του επαγγελματικού απορρήτου ή/και των εμπιστευτικών πληροφοριών αλλά και ότι διασφαλίστηκε το δικαίωμα της αιτήτριας σε δίκαιη δίκη. Ως εκ τούτου, απέρριψε την αίτηση στο σύνολο της.
Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν 1123/2015 του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια