Αύξηση του αριθμού δικαστών στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας- Τροποποίηση του Νόμου περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του


Mε τροποποίηση (Ν.4(Ι)/2020) του Νόμου περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας , αυξάνεται ο αριθμός των δικαστών του εν λόγω δικαστηρίου από 3 σε 5. Περαιτέρω προστίθεται νέο εδάφιο (3) στο ίδιο ως άνω άρθρο.
Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις το άρθρο 3 του νόμου έχει ως ακολούθως (με έντονη γραφή επισημαίνονται οι αλλαγές/προσθήκες):
Άρθρο 3: (1) Καθιδρύεται Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας με αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί πάσης προσφυγής η οποία υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, κατά απόφασης, πράξης ή παράλειψης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου.
(2) Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας συγκροτείται από πέντε (5) δικαστές που διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο - (α) Ορίζει, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας· και (β) δύναται να αντικαθιστά το Διοικητικό Πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο.».

Σχόλια