Άμεση εκδίκαση παλιών υποθέσεων στο Δικαστήριο Πάφου: Αναλαμβάνουν επτά νέοι δικαστές από 1η Σεπτέμβρη

Η επιτροπή του Δ.Σ. Πάφου, σε συνεννόηση με την Πρόεδρο του Δικαστηρίου Πάφου και τους δικαστές του πιλοτικού προγράμματος των υποθέσεων BACKLOG ενημερώνει ότι «από την 01/09/2020 το Επαρχιακό Δικαστήριο της Πάφου θα ενισχυθεί με επτά επιπρόσθετους δικαστές, οι οποίοι θα έχουν ως στόχο την άμεση εκδίκαση των υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση κι έχουν καταχωρηθεί μέχρι 31/12/2013. Προς τούτο, μέρος των ως άνω υποθέσεων έχει επαναπρογραμματισθεί για Ακρόαση από τους νέους Δικαστές στους οποίους έχουν ήδη παραπεμφεί οι εν λόγω υποθέσεις και οι δικηγόροι έχουν ήδη ειδοποιηθεί προς τούτο από το Πρωτοκολλητείο. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στο δικηγορικό σώμα της Πάφου, το οποίο αποτελείται ως επί το πλείστον από δικηγορικά γραφεία με μικρό αριθμό δικηγόρων, έχει γίνει η εξής διευθέτηση με σκοπό τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των υποθέσεων:

Σε περίπτωση όπου επαναορίστηκαν παραπάνω από μια υπόθεση BACKLOG για ακρόαση την ίδια μέρα από το Δικαστήριο στην απουσία των δικηγόρων διαδίκων και το δικηγορικό γραφείο που χειρίζεται τις υποθέσεις δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύο ή και παραπάνω ταυτόχρονες ακροάσεις, μπορεί ο δικηγόρος που έχει το κώλυμα ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ από την ημερομηνία που ενημερώθηκε, να αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pthemistokleous@dc.judicial.gov.cy με τo οποίo θα ενημερώνει το δικαστήριο ενώπιον του οποίου είναι ορισμένες οι πιο πρόσφατες υποθέσεις BACKLOG, για την ύπαρξη της παλαιότερης υπόθεσης στην οποία θα ξεκινήσει ακρόαση την ίδια μέρα, με τον ακριβή αριθμό αυτής και το όνομα του Δικαστή ενώπιον του οποίου αυτή θα εκδικαστεί. Με αυτό τον τρόπο, οι πιο πρόσφατες υποθέσεις θα επαναοριστούν έγκαιρα σε νέα ημερομηνία από τον εκδικάζοντα δικαστή, χωρίς άλλα διαδικαστικά διαβήματα. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστέλλεται είναι απαραίτητο να επισυνάπτεται και η γραπτή ρητή συγκατάθεση του ή των αντιδίκων στην εκ των προτέρων αλλαγή ημερομηνίας ακρόασης της κάθε υπόθεσης.

Επαναλαμβάνεται και διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω διαδικασία θα ακολουθείται μόνο:

(α) Σε υποθέσεις που καταχωρήθηκαν μέχρι 31/12/2013, ήτοι υποθέσεις BACKLOG.

(β) Σε υποθέσεις που επαναορίστηκαν για ακρόαση από τους δικαστές BACKLOG στην απουσία των δικηγόρων, οι οποίοι ενημερώθηκαν τηλεφωνικά.

(γ) Όταν το κώλυμα του δικηγόρου αποτελεί αποκλειστικά άλλη παλαιότερη υπόθεση BACKLOG η οποία είναι ορισμένη την ίδια μέρα και ώρα για ακρόαση.

(δ) Όταν υπάρχει η γραπτή και ρητή σύμφωνη γνώμη όλων των αντιδίκων δικηγόρων.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι δικηγόροι καλούνται να λάβουν άλλα μέτρα σε περίπτωση κωλύματος τους για την έναρξη ή συνέχιση μιας ακρόασης». 

(πηγή:σελιδα ΔΣ Πάφου στο facebook).


Σχόλια