Μίσθωση υπηρεσιών Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου στην Αρχή Αδειών Κύπρου

Η Αρχή Αδειών Κύπρου (ΑΑΚ) ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός Δικηγόρου / Νομικού Συμβούλου, για περίοδο 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα μιας πρόσθετης περιόδου 12 μηνών και προσκαλεί δικηγόρους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα που καθορίζονται πιο κάτω και ενδιαφέρονται, να υποβάλουν προσφορά.

Η ανώτατη συνολική αξία της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών, καθορίζεται στις €25.000 πλέον ΦΠΑ για περίοδο 12 μηνών.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν δεόντως συμπληρωμένες σε σφραγισμένο φάκελο,το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 31.07.2020

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε την Προκήρυξη εδώ


Σχόλια