Προκήρυξη για τη θέση Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.7.2020 η Προκήρυξη για την επιλογή υποψήφιου για τη θέση Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποβολή αιτήσεων μαζί με βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι τις 28/8/2020.

Η Προκήρυξη έχει ως εξής:

1. Στο πλαίσιο μερικής ανανέωσης των μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να υποδείξει υποψηφιότητα για τη θέση Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θητεία θα είναι εξαετής και αναμένεται να ξεκινήσει στις 7/10/2021.

2. Το Δικαστήριο της ΕΕ, με έδρα το Λουξεμβούργο, απαρτίζεται από 27 Δικαστές και 11 Γενικούς Εισαγγελείς. Οι Γενικοί Εισαγγελείς επικουρούν το Δικαστήριο. Αποστολή τους είναι να διατυπώνουν με πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία νομικές γνώμες στις υποθέσεις που τους ανατίθενται.

3. Στη βάση του άρθρου 253 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Γενικοί Εισαγγελείς του Δικαστηρίου της ΕΕ επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και συγκεντρώνουν στις χώρες τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους. Οι Γενικοί Εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με Επιτροπή επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί επί της καταλληλότητας των προτεινόμενων υποψηφίων για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

4. Σημειώνεται ότι οι απολαβές των Γενικών Εισαγγελέων στο Δικαστήριο της ΕΕ καθορίζονται από τον Ενωσιακό Κανονισμό αρ. 422/67, της 25ης Ιουλίου 1967, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό αριθ. 904/2012 της 24ης Σεπτεμβρίου 2012.

5. Η επιλογή του υποψηφίου που θα προταθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνει από την Επιτροπή που ορίζεται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 42.656.Α, η οποία είναι αρμόδια για την υπόδειξη υποψηφίων σε διεθνή νομικά σώματα. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους εκάστοτε Υπουργούς Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα προσκαλέσει σε συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται πιο κάτω.

6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή να είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους, νομομαθείς υψηλού επαγγελματισμού και ηθικού επιπέδου, με συναφή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι νομικές γνώσεις των υποψηφίων, η επαγγελματική τους εμπειρία, η ακεραιότητά τους, η γνώση και εξοικείωσή τους με το δίκαιο και το δικαιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανότητά τους να εκπληρώσουν με υψηλό βαθμό επάρκειας τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

7. Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων καθώς και η ικανότητά τους να εργασθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο εκπροσωπούνται διαφορετικά νομικά συστήματα. Οι δεξιότητές τους σε αριθμό επίσημων γλωσσών της ΕΕ, και ιδιαίτερα η δυνατότητά τους να αποκτήσουν επάρκεια εντός εύλογου διαστήματος στη γαλλική γλώσσα, που είναι εκ παραδόσεως, η γλώσσα εργασίας του Δικαστηρίου αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης.

8. Ως εκ των άνω, η εν λόγω Επιτροπή απευθύνει έκκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από Κύπριους πολίτες που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια.

9. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους, μαζί με βιογραφικό τους σημείωμα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να υποβληθούν διά χειρός ή μέσω συστημένης επιστολής στο Γραφείο Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, με την ένδειξη στο φάκελο «Για θέση Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο ΕΕ», στη διεύθυνση, Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 28/8/2020

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια