Θέση Νομικού/ής Συμβούλου στο Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ που θα λειτουργήσει πιλοτικά στη Λευκωσία.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €22,100,00-  €23,400  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Απαιτούμενα Προσόντα
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Νομική 

(β) Εγγραφή στο Μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

(γ) Διετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

(δ)Πολύ καλή  γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

(ε)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(στ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(ζ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(η) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2020  , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@domviolence.org.cy

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια