Τροποποιήσεις στο Νόμο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Με το νόμο 152(Ι) του 2020, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13.11.2020, τροποποιείται ο Περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος και ειδικότερα:

  • Το άρθρο 2 του βασικού νόμου (ερμηνεία) τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

«“τηλεδιάσκεψη” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου·».

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, «τηλεδιάσκεψη», σημαίνει την εξ αποστάσεως λαμβάνουσαν χώραν συνεδρία, ήτοι την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένας έκαστος των μελών που λαμβάνει μέρος στη συνεδρία έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

  • Το άρθρο 13 του βασικού νόμου (διορισμός μελών Συμβουλίου) τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «τρία» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «πέντε»:

«(3) Ο όρος της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που εφαρμόζεται επί του Πρόεδρου και Αντιπρόεδρου του Συμβουλίου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τα τρία πέντε λοιπά μέλη του Συμβουλίου».

  • Το άρθρο 18 του βασικού νόμου (Συνεδρίες του Συμβουλίου) τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (8) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(β) Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου ή του προεδρεύοντα σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή στην περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των μελών του Συμβουλίου, να συμμετέχουν σε συνεδρία του Συμβουλίου μέσω τηλεδιασκέψεως ή μέσω άλλων επικοινωνιακών συστημάτων, νοουμένου ότι παρέχεται η δυνατότητα σε έκαστο των μελών που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλα τα άλλα μέλη του Συμβουλίου που συμμετέχουν στη συνεδρία σε κάθε ουσιώδη χρόνο:»·

(β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (β) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα μέλη του Συμβουλίου συμμετέχουν σε συνεδρία του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και χρέη γραμματέα εκτελεί πρόσωπο άλλο από μέλος του Συμβουλίου, ο τρόπος συμμετοχής του προσώπου που ασκεί χρέη γραμματέα ορίζεται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου.»· και

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (9) αυτού, αμέσως μετά την φράση «προς τούτο» (πρώτη γραμμή) της φράσης «από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του».:

«(9) Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ο οποίος έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.»

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter