Διαδικαστικός Κανονισμός για την Ηλεκτρονική Καταχώριση: Τα βασικά σημεία

Δημοσιεύθηκε στις 15.1.2021 στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021. Τα βασικά σημεία του Κανονισμού είναι τα ακόλουθα:

 • Έγγραφο το οποίο καταχωρίστηκε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης δεν θα καταχωρείται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός αν ζητηθεί από το Δικαστήριο ή τον Πρωτοκολλητή ή αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Διαδικαστικό Κανονισμό. 
 • Έγγραφο το οποίο προορίζεται να καταχωριστεί σε υφιστάμενο ηλεκτρονικό φάκελο, θα μπορεί να καταχωριστεί στη φυσική του μορφή, μετά από άδεια του Δικαστηρίου, εάν κριθεί ότι η καταχώρισή του ηλεκτρονικά είναι δυσχερής
 • Αν, με βάση την πρόνοια οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμού, απαιτείται παρουσίαση ή κατάθεση του πρωτοτύπου οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. διαθήκη, τραπεζική εγγύηση κτλ.), τέτοιο έγγραφο δε θα καταχωρείται ηλεκτρονικά και θα δημιουργείται παράλληλα φυσικός φάκελος προς ικανοποίηση τέτοιας απαίτησης. Η πιο πάνω πρόνοια ισχύει και για έγγραφο το οποίο προορίζεται να κατατεθεί ως τεκμήριο σε ποινική διαδικασία και για διοικητικό φάκελο ο οποίος προορίζεται να κατατεθεί σε αναθεωρητική διαδικασία.
 • Στην περίπτωση ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφου, το πρωτότυπο αυτού, πρέπει να διατηρείται από το πρόσωπο που το καταχώρισε ηλεκτρονικά και να είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση αν τούτο ζητηθεί από το Δικαστήριο, τον Πρωτοκολλητή ή άλλο διάδικο στην υπόθεση.
 •  Όταν έγγραφο το οποίο καταχωρίζεται ηλεκτρονικά, αποτελείται από διαφορετικά έγγραφα (για παράδειγμα, ενδιάμεση αίτηση, ένορκη δήλωση, τεκμήρια κτλ.), το κάθε έγγραφο θα καταχωρίζεται ξεχωριστά και θα αποτελεί μέρος της ίδιας καταχώρισης.
 • Όταν έγγραφο το οποίο προορίζεται για καταχώριση χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό ή απόρρητο από το πρόσωπο που θα το καταχωρίσει, υποβάλλεται αίτημα στο Δικαστήριο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης προς έγκριση του χαρακτηρισμού του ως ανωτέρω.
 • Το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης θα λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Η λειτουργία του θα διακόπτεται μόνο σε περίπτωση προγραμματισμένης ή απρόοπτης διακοπής. 
 • Ηλεκτρονική καταχώριση η οποία γίνεται μετά τις 13:01, λογίζεται ότι έγινε την επόμενη ημέρα έναρξης της λειτουργίας του Πρωτοκολλητείου
 • Όταν έγγραφο καταχωρίζεται, δεν θα είναι εφικτή η ανάκληση της καταχώρισης του και ούτε τα καταβληθέντα τέλη, σε σχέση με αυτή, θα είναι επιστρεπτέα.
 • Έγγραφο το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επίδοσης, σφραγίζεται ως πιστό αντίγραφο από το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης, άνευ της καταβολής οποιουδήποτε τέλους, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Τέτοιο έγγραφο, θα φέρει όπου απαιτείται, ημερομηνία καταχώρισης και ημερομηνία ορισμού. 
 • Πιστό αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου υπογραμμένου από τον Πρωτοκολλητή, εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή κατά περίπτωση, με την καταβολή του σχετικού τέλους, κατόπιν σχετικού αιτήματος
 • Για κάθε υπόθεση που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά, δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος. Δεν δημιουργείται παράλληλα φυσικός φάκελος εκτός αν τούτο εμπίπτει στην πρόνοια του Κανονισμού 7(1). 
 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος φέρει τις ιδιότητες και παράγει τα έννομα αποτελέσματα ενός φυσικού φακέλου. Σε σχέση με υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης τηρείται παράλληλα φυσικός και ηλεκτρονικός φάκελος.
 • Για σκοπούς δικαστικών τελών και δικηγορικών εξόδων, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης, θα έχει όλες τις συνέπειες της φυσικής ενέργειας.

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter