Ενώπιον και δικηγόρων οι ένορκες δηλώσεις: Νομοσχέδιο διευρύνει τα πρόσωπα που επάγουν όρκο με σκοπό την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων

Με νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Όρκων (τροποποιητικός) Νόμος του 2020», τροποποιείται ο βασικός περί Όρκων Νόμος ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επαγωγής όρκου, διαβεβαίωσης, ένορκης δήλωσης ή δήλωσης , σε δικηγόρους και εξουσιοδοτημένους από το Ανώτατο Δικαστήριο υπαλλήλους, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και εγγράφονται σε Μητρώο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, πέρα από τη δυνατότητα που ισχύει σήμερα τέτοιας επαγωγής σε Δικαστές και Πρωτοκολλητές.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Γεν.Εισαγγελέα, «με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων από πολίτες που επιθυμούν την επαγωγή όρκων, κυρίως για εξωδικαστηριακές υποθέσεις καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου που συνεπάγεται τούτο για το προσωπικό της Δικαστικής Υπηρεσίας, όσο και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, είτε στα δικηγορικά γραφεία είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, χωρίς την ανάγκη μετάβασης τους στα Δικαστήρια της Δημοκρατίας και αφετέρου εναρμονίζεται ο Νόμος, για σκοπούς νομικής ευταξίας με τον περί Δικαστηρίων (Σύνθεση της Γραμματείας, Εξουσίες και Καθήκοντα των Υπαλλήλων) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2002».

Ειδικότερα, προβλέπεται μεταξύ άλλων τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου (Όρκιση σε ορισμένες περιπτώσεις) ώστε η διατύπωση να έχει ως εξής: (με έντονη γραφή η τροποποίηση)

"3. Όταν για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν γίνεται πρόνοια στο Νόμο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή νομοθέτημα-

(α) απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση για το σκοπό οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή θέματος στη Δημοκρατία ή

(β) απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση για το σκοπό οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή για την εγγραφή οποιουδήποτε εγγράφου εκτός της Δημοκρατίας ή

(γ) είναι αναγκαία η όρκιση αυτή ή η λήψη της διαβεβαίωσης αυτής, ένορκης δήλωσης ή δήλωσης από οποιοδήποτε πρόσωπο ή

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να προβεί σε έκθεση είτε ενόρκως είτε με άλλο τρόπο ή

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να καταρτίσει οποιοδήποτε έγγραφο για την κατάρτιση του οποίου δυνατόν να απαιτείται όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση,

ο όρκος αυτός, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση δύναται να δοθεί ή να γίνει και κάθε τέτοιο έγγραφο δύναται να καταρτιστεί ενώπιον-

(i) Δικαστή οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία ή

(ii) Πρωτοκολλητή

(iii) δικηγόρου που ασκεί τη δικηγορία για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη, ο οποίος κατόπιν αιτήματός του, που υποβάλλεται συνοδευόμενο με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εγκρίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο και εγγράφεται στο Μητρώο Δικηγόρων που Επάγουν Όρκο:

Νοείται ότι δικηγόρος ενώπιον του οποίου δίδεται όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση ή ενώπιον του οποίου καταρτίζεται κάθε τέτοιο έγγραφο δεν δύνανται να αποδεχτεί τέτοιο όρκο, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση, εάν ο ίδιος ή άλλος δικηγόρος στο ίδιο γραφείο εκπροσωπεί είτε το πρόσωπο που προτίθεται να προβεί στον όρκο ή άλλο πρόσωπο που είναι μέρος της διαδικασίας ή σχετίζεται με αυτή ή με το θέμα για το οποίο επάγεται όρκος, ή όταν αυτός έχει συμφέρον από την υπόθεση, ή είναι συγγενής οποιουδήποτε των πιο πάνω προσώπων μέχρι τρίτου βαθμού".

Δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο εδώ

(cylegalnews.com)

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter