Παράταση προθεσμιών/χρόνου παραγραφής μέχρι 30 Ιουνίου 2021 : Τροποποίηση του περί ερμηνείας Νόμου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Τροποποιητικός περί Ερμηνείας Νόμος 7(Ι) του 2021, σύμφωνα με τον οποίο, η παράγραφος (ε) του άρθρου 31 του βασικού νόμου (επιμέτρηση χρόνου) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «η οποία προθεσμία ή χρόνος παραγραφής ή λήψης μέτρων λήγει εντός της περιόδου από τη 15η Μαρτίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2020:» (έκτη έως όγδοη γραμμή) με την ακόλουθη φράση: 

«και η προθεσμία ή ο χρόνος παραγραφής ή λήψης μέτρων λήγει- (αα) εντός της περιόδου από τη 15η Μαρτίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, (ββ) εντός της περιόδου από τη 15η Ιανουαρίου μέχρι και την 31 η Μαΐου 2021, παρατείνεται μέχρι την 30 ή Ιουνίου 2021:»

Ακολουθεί η νέα διατύπωση:

Στον υπολογισμό για τους σκοπούς Νόμου ή δημόσιου εγγράφου εκτός αν φαίνεται το αντίθετο

(...)

(ε) όταν νόμος  ή κανονισμός  προβλέπει -

(i) προθεσμία ή/και χρόνο παραγραφής για καταχώρηση οποιασδήποτε αγωγής ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, ή

(ii) προθεσμία ή/και χρόνο για λήψη μέτρων εκτέλεσης δικαστικής απόφασης,

και η προθεσμία ή ο χρόνος παραγραφής ή λήψης μέτρων λήγει- (αα) εντός της περιόδου από τη 15η Μαρτίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, (ββ) εντός της περιόδου από τη 15η Ιανουαρίου μέχρι και την 31 η Μαΐου 2021, παρατείνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021:

Νοείται ότι για σκοπούς της παρούσας παραγράφου «αγωγή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου.

Ακολουθεί το προοίμιο του τροποποιητικού νόμου:

"ΕΠΕΙΔΗ, με τη συνεχιζόμενη έξαρση της πανδημίας COVID-19 έχουν δημιουργηθεί εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι οποίες πλήττουν τους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα προκαλώντας προβλήματα και στον τομέα της δικαιοσύνης, 

KAI ΕΠΕΙΔΗ, τα διάφορα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης του COVID-19 που έχουν ληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε πλήρη συνάφεια με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως είναι τα μέτρα κοινωνικού περιορισμού και οι περιορισμοί στις διακινήσεις έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση και περιορισμό του αντικτύπου στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα των επιπτώσεων στα δικαιώματα των πολιτών για πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σε αριθμό νόμων προβλέπονται προθεσμίες και χρόνος παραγραφής για την άσκηση δικαιωμάτων των πολιτών για πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κρίνεται συνακόλουθα αναγκαία η ρύθμιση της περίπτωσης που ο χρόνος παραγραφής ή λήξης του χρόνου εμπίπτει εντός της περιόδου που βρίσκονται σε ισχύ μέτρα κοινωνικού περιορισμού με κίνδυνο να προκύψει απώλεια του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στη δικαιοσύνη".

Διαβάστε ακόμα: Παράταση προθεσμιών λόγω covid-19: Επιβεβλημένη η αναλογική εφαρμογή και στις διοικητικές προσφυγές


Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter