Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης: Προειδοποιητική επιστολή της ΕΕ στην Κύπρο για μη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο , λόγω ελλιπούς και/ή πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (2002/584/ΔΕΥ). Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προβλέπει απλουστευμένες διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες παράδοσης: εάν ένας δικαστής οποιουδήποτε κράτους εκδώσει ένταλμα σύλληψης και κράτησης υπόπτου για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος, το εν λόγω ένταλμα ισχύει σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ. Το ένταλμα, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πλήρως και ορθά το σύνολο των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό τους δίκαιο. Η Κύπρος δεν το έχει πράξει, ιδίως καθώς επιφυλάσσει για τους υπηκόους της ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σύγκριση με τους πολίτες της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη ή παρέχει πρόσθετους λόγους για την άρνηση ενταλμάτων οι οποίοι δεν προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικη επιστολη στην Κύπρο, όπως και στη Γερμανία και Σουηδία για τους ίδιους λόγους,  που έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διορθώσουν τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.  Η Επιτροπή συνεχίζει την αξιολόγησή της σχετικά με την πληρότητα και την ορθότητα της μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου σε άλλα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διατίθενται εδώ.

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter