Αυτόματη αναστολή της ισχύος προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης: Νέο άρθρο στον περί Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμο

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος τροποποιήθηκε με τον νόμο 3(Ι) του 2021, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 11 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 11Α "Αυτόματη αναστολή της ισχύος προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης":

"11Α.-(1) Με την καταχώριση προσφυγής κατά διατάγματος απέλασης, απόφασης επιστροφής ή απόφασης απομάκρυνσης, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, αναστέλλεται η ισχύς της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης έως την εκδίκαση της προσφυγής από το Διοικητικό Δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α) στην αίτηση ακύρωσης παρατίθεται ισχυρισμός περί της ασυμβατότητας αυτής της πράξης με την αρχή της μη επαναπροώθησης, η οποία προβλέπεται σε διεθνή σύμβαση ή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο κυπριακό δίκαιο, ή/και ισχυρισμός περί της παράβασης του Άρθρου 2 ή/και του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ή/και του Άρθρου 7 ή/και του Άρθρου 8 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και του Άρθρου 2 ή/και του Άρθρου 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

(β) ο αιτητής επιδίδει την αίτηση ακύρωσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή/και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η εκδίκαση της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) προσφυγής ολοκληρώνεται το συντομότερο πρακτικά δυνατόν και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου εκδίδεται κατά προτεραιότητα. 

(β) Σε περίπτωση που με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) προσφυγή προσβάλλεται και διάταγμα κράτησης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, η εκδίκαση της προσφυγής ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.». 

Ακολουθεί το προοίμιο του τροποποιητικού νόμου:

ΕΠΕΙΔΗ, με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση M.A. v. Cyprus, με αριθμό αίτησης 41872/10, η οποία εκδόθηκε στις 23 Ιουλίου 2013, η Δημοκρατία καταδικάστηκε, μεταξύ άλλων, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 13 της κυρωθείσας διά του Νόμου 39 του 1962 Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (εφεξής «η Σύμβαση»), το οποίο διασφαλίζει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη, σε συνδυασμό με τα Άρθρα 2 και 3 της Σύμβασης τα οποία διασφαλίζουν αντίστοιχα το δικαίωμα στη ζωή και την απαγόρευση βασανιστηρίων, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η ως άνω καταδίκη είχε ως έρεισμα το γεγονός ότι στην κυπριακή δικαιοταξία η δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος προσφυγή κατά διοικητικής απόφασης ή πράξης, περί απομάκρυνσης ή απέλασης ή επιστροφής προσώπου, δεν επιφέρει την αυτόματη αναστολή της ισχύος της προσβαλλόμενης διοικητικής απόφασης ή πράξης, παρά τον ισχυρισμό του επηρεαζόμενου προσώπου ότι η απέλαση, απομάκρυνση ή επιστροφή του θα το εκθέσει σε μεταχείριση ασύμβατη με τα Άρθρα 2 και 3 της Σύμβασης, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το Άρθρο 46.1 της Σύμβασης, η Δημοκρατία ως Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί προς την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση, μεταξύ άλλων, θεσμοθετώντας την αναστολή της ισχύος της δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος προσβαλλόμενης διοικητικής απόφασης ή σχετικής πράξης που αναφέρεται πιο πάνω, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη νομολογία του, όπως ιδίως εκφράζεται με την απόφασή του στην υπόθεση C-562/13, Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-LaNeuve v. Abdida, η οποία εκδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014, έχει ερμηνεύσει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο που επιβάλλει στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογη υποχρέωση, ήτοι να θεσμοθετήσει ότι η δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος προσφυγή επιφέρει αυτόματα αναστολή της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης ή πράξης περί απομάκρυνσης ή επιστροφής προσώπου, όταν υφίστανται αποχρώντες λόγοι να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό θα εκτεθεί σε σοβαρό κίνδυνο να υποστεί μεταχείριση αντίθετη προς το Άρθρο 19.2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει για την απαγόρευση βασανιστηρίων, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής ποινής ή μεταχείρισης, κατά τρόπο ανάλογο με το άρθρο 3 της Σύμβασης.

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter