Επιβολή προστίμων 3000 ευρώ σε δύο τράπεζες για τηλεοπτικές διαφημίσεις στεγαστικών δανείων

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προχώρησε στην έκδοση διοικητικής απόφασης για παράβαση διάταξης των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων Κ.Δ.Π. 138/2018 και Κ.Δ.Π. 139/2018 που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε Σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου (Ν. 41(Ι)/2017).

Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία αφορά στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ήταν αποτέλεσμα ευρύτερης αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξήγαγε η Υπηρεσία στο πλαίσιο της εφαρμογής του υπό αναφορά νομοθετικού πλαισίου, του Ν. 41(Ι)/2017, του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου (Ν. 106(Ι)/2010), και του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007 (Ν. 103(Ι)/2007), σε σχέση με τη νομιμότητα των διαφημίσεων (τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων, διαδικτυακών και διαφημιστικών πινακίδων) που χρησιμοποιούν πιστωτικοί φορείς στην Κύπρο, για σκοπούς προώθησης των πιστώσεων που παρέχουν στους καταναλωτές. Σταθερή επιδίωξη της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή των νομοθεσιών, ώστε να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές μέσω της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους.

Η Υπηρεσία, σύμφωνα με την απόφασή της και βάσει των εξουσιών που της παρέχονται από το νόμο 41(Ι)/2017, έκρινε ότι η τηλεοπτική διαφήμιση «στεγαστικό δάνειο με επιδότηση», αντίκειται στη διάταξη της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου 5 της Κ.Δ.Π. 138/2018. Ως εκ τούτου επέβαλε στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000.

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην απόφαση, η συμπερίληψη στις διαφημίσεις των κατάλληλων προειδοποιήσεων για τους κινδύνους που ενέχει μία σύμβαση πίστωσης για αγορά κατοικίας με μη εμφανή τρόπο, είναι πιθανόν να οδήγησαν τους καταναλωτές να λάβουν απόφαση για να προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κάτι που δεν θα έκαναν εάν γνώριζαν εκ των προτέρων τους κινδύνους.

Η Απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εδώ.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία εξέδωσε διοικητική απόφαση για παράβαση διάταξης του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε Σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου (Ν. 41(Ι)/2017) και διάταξης της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης Κ.Δ.Π. 138/2018 που εκδόθηκε δυνάμει Νόμου, Ν. 41(Ι)/2017, και κατά της ALPHA BANK CYPRUS LTD. Η απόφαση ήταν αποτέλεσμα ευρύτερης αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξήγαγε η Υπηρεσία στο πλαίσιο της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, του Νόμου Ν. 41(Ι)/2017 και των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων Κ.Δ.Π. 138/2018 και Κ.Δ.Π. 139/2018 που εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου, Ν. 41(Ι)/2017, του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου (Ν. 106(Ι)/2010), και του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007 (Ν. 103(Ι)/2007), σε σχέση με τη νομιμότητα των διαφημίσεων (τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων, διαδικτυακών και διαφημιστικών πινακίδων) που χρησιμοποιούν πιστωτικοί φορείς στην Κύπρο, για σκοπούς προώθησης των πιστώσεων που παρέχουν στους καταναλωτές. Σταθερή επιδίωξη της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή των νομοθεσιών, ώστε να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές μέσω της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους.

Η Υπηρεσία, σύμφωνα με την απόφασή της και βάσει των εξουσιών που της παρέχονται από το Νόμο 41(Ι)/2017, έκρινε ότι η τηλεοπτική διαφήμιση «στεγαστικό δάνειο με επιδότηση», αντίκειται στις πρόνοιες του εδαφίου 5 του άρθρου 11 του Νόμου, Ν. 41(Ι)/2017 και της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου 5 της Κ.Δ.Π. 138/2018. Ως εκ τούτου επέβαλε στην ALPHA BANK CYPRUS LTD, διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000.

Στην απόφαση γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων, στη συμπερίληψη κατά τρόπο μη ευανάγνωστο της προσυμβατικής (κατά το στάδιο της διαφήμισης) πληροφόρησης, σε ό,τι αφορά κυρίως στο χρεωστικό επιτόκιο, στο συνολικό ποσό της πίστωσης, στο ΣΕΠΕ και στην περιγραφή των επιμέρους παραμέτρων της πίστωσης (διάρκεια, συνολικό πληρωτέο ποσό και ποσό δόσεων). Επιπλέον επισημαίνεται ότι, η συμπερίληψη των κατάλληλων προειδοποιήσεων στις διαφημίσεις για τους κινδύνους που ενέχει μία σύμβαση πίστωσης για αγορά κατοικίας με μη εμφανή τρόπο, είναι πιθανόν να οδήγησαν τους καταναλωτές να λάβουν απόφαση για να προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κάτι που δεν θα έκαναν εάν γνώριζαν εκ των προτέρων τους κινδύνους.

Η Απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εδώ.

(πηγή: consumer.gov.cy)

Σχόλια