Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου για το i-justice

Aνακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης δικογράφων (i-justice) εξέδωσε στις 21.12.2021 το Ανώτατο Δικαστήριο:

"1. Το Ανώτατο Δικαστήριο, ασκώντας την εξουσία του δυνάμει των Κανονισμών 6(3) και 40 του περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021, εκδίδει την ακόλουθη Ανακοίνωση: 

(1) Η παρούσα Ανακοίνωση αφορά όλα τα Δικαστήρια, εκτός από το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και τα Δικαστήρια τα οποία ασκούν Ποινική Δικαιοδοσία, περιλαμβανομένου του Κακουργιοδικείου, του Στρατιωτικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

(2) Από την 1η Ιανουαρίου, 2022, όλες οι νέες υποθέσεις οι οποίες καταχωρίζονται ηλεκτρονικά θα συνεχίζουν σε αυτή τη μορφή και καμία καταχώριση εγγράφου, σε σχέση με τις υποθέσεις αυτές, δεν θα γίνεται με φυσική μορφή. 

(3) Από την 1η Φεβρουαρίου, 2022, όλες ανεξαίρετα οι νέες υποθέσεις θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και καμία υπόθεση δεν θα καταχωρίζεται με φυσική μορφή. 

(4) Οι υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν ή θα καταχωριστούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 2021, ηλεκτρονικά, στις οποίες, στη συνέχεια, έγινε καταχώριση εγγράφου σε φυσική μορφή, θα συνεχίζουν είτε σε φυσική μορφή είτε ηλεκτρονικά. Κατά προτίμηση, η συνέχισή τους να γίνεται ηλεκτρονικά. 

(5) Οι υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν ή θα καταχωριστούν με φυσική μορφή μέχρι την 31η Ιανουαρίου, 2022, θα συνεχίζουν μόνο σε αυτή τη μορφή. Η «Μετάπτωση» που προβλέπεται στον Κανονισμό 33 δεν θα τυγχάνει εφαρμογής στις υποθέσεις που καταχωρίστηκαν με φυσική μορφή μέχρι την 31η Ιανουαρίου, 2022. 

2. Όλες οι προηγούμενες Ανακοινώσεις παύουν να ισχύουν".

Σχόλια