Τροποποίηση του Συντάγματος: Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας σε υποθέσεις του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου

Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 67(Ι) του 2022 τροποποιεί την παράγραφο 4 του Άρθρου 3 του Συντάγματος ως ακολούθως:
(α) Με την αρίθμηση του κειμένου αυτής σε υποπαράγραφο (α)· και 
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (α) αυτής, ως αυτή έχει αριθμηθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 
«(β) Ως νόμος ήθελε ορίσει, το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο, καθώς και ανώτερο αυτών δικαστήριο, όταν εξετάζει ή ελέγχει απόφαση ή διάταγμα του Εμπορικoύ Δικαστηρίου ή του Ναυτοδικείου, δύναται να επιτρέψει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά την ενώπιόν του διαδικασία, περιλαμβανομένης της καταχώρισης αγόρευσης ή δικογράφου και της κατάθεσης εγγράφου ή μαρτυρίας, καθώς και να συντάξει δικαστική απόφαση ή διάταγμα στην αγγλική γλώσσα.».

Σύμφωνα με το προοίμιο του νόμου, κρίνεται αναγκαία η ίδρυση με νόμο Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου προς το σκοπό της εξειδίκευσης και της γρήγορης εκδίκασης των διαφορών που θα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των υπό ίδρυση ειδικών δικαστηρίων και, κατ’ επέκταση, της αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ως άνω σκοπός από το υπό ίδρυση πρωτοβάθμιο Εμπορικό Δικαστήριο, από το υπό ίδρυση πρωτοβάθμιο Ναυτοδικείο και από ανώτερο δικαστήριο, όταν εξετάζει ή ελέγχει αποφάσεις ή διατάγματα των ανωτέρω πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, κρίνεται αναγκαία η παροχή της δυνατότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας κατά την ενώπιον τέτοιου πρωτοβάθμιου ή ανώτερου δικαστηρίου διαδικασία, περιλαμβανομένης της καταχώρισης αγόρευσης ή δικογράφου και της κατάθεσης εγγράφου ή μαρτυρίας, καθώς και κατά τη σύνταξη δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων από τα ως άνω δικαστήρια.

Η νέα μορφή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Συντάγματος:

4. (α) Η ενώπιον δικαστηρίων διαδικασία διεξάγεται και διευθετείται και αι αποφάσεις συντάσσονται εις την ελληνικήν γλώσσαν, εάν οι διάδικοι είναι Έλληνες, εις την τουρκικήν γλώσσαν, εάν οι διάδικοι είναι Τούρκοι και εις αμφοτέρας, την ελληνικήν και την τουρκικήν γλώσσαν, εάν οι διάδικοι είναι Έλληνες και Τούρκοι. Το Ανώτατον Δικαστήριον δια του εν άρθρω 163 προβλεπομένου κανονισμού αυτού καθορίζει εάν εκατέρα ή αμφότεραι αι επίσημοι γλώσσαι χρησιμοποιώνται εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν.

«(β) Ως νόμος ήθελε ορίσει, το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο, καθώς και ανώτερο αυτών δικαστήριο, όταν εξετάζει ή ελέγχει απόφαση ή διάταγμα του Εμπορικoύ Δικαστηρίου ή του Ναυτοδικείου, δύναται να επιτρέψει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά την ενώπιόν του διαδικασία, περιλαμβανομένης της καταχώρισης αγόρευσης ή δικογράφου και της κατάθεσης εγγράφου ή μαρτυρίας, καθώς και να συντάξει δικαστική απόφαση ή διάταγμα στην αγγλική γλώσσα.».


Σχόλια