Τροποποίηση του Κανονισμού του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών: Αποδεικτική ισχύς και εκτελεστότητα της απόφασης του Δικαστηρίου

Ο περί Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022 τροποποιεί τον Κανονισμό 15 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού (Εκτέλεση αποφάσεων Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών) ως ακολούθως: 

α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου Κανονισμού ως παραγράφου (1). 

β) Με την προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων (2) και (3) ως εξής: 

«(2) Η παρουσίαση, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, πιστού αντιγράφου απόφασης του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, συνιστά επαρκή απόδειξη του εγγράφου στο οποίο αφορά και των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό.». 

«(3) Η απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ή πιστό αντίγραφο αυτής πιστοποιημένο από τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου, είναι άμεσα εκτελεστή.».

Η νέα μορφή του Κανονισμού 15 έχει ως ακολούθως:

15. (1) Ένταλμα εκτέλεσης απόφασης του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών εκδίδεται από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και διαβιβάζεται προς εκτέλεση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο η εκτέλεση θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στη Διαταγή 40 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Η παρουσίαση, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, πιστού αντιγράφου απόφασης του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, συνιστά επαρκή απόδειξη του εγγράφου στο οποίο αφορά και των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό.

(3) Η απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ή πιστό αντίγραφο αυτής πιστοποιημένο από τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου, είναι άμεσα εκτελεστή.

Ο Κανονισμός εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 18 Μαΐου, 2022 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλαδή στις 20.5.2022.

Σχόλια