Προειδοποίηση στην Κύπρο για μη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών

Η Κύπρος είναι ένα από τα κράτη μέλη που δέχθηκαν προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαική Επιτροπή λόγω μη μεταφοράς της νέας Οδηγίας για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις 

Τον Νοέμβριο του 2019, η Οδηγία(ΕΕ) 2019/2121 τροποποίησε την Οδηγία(ΕΕ) 2017/1132 και θέσπισε νέους κανόνες για να βοηθήσει τη διασυνοριακή μετακίνηση των εταιρειών σύμφωνα με τους εναρμονισμένους κανόνες της ΕΕ. Αυτοί οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τη συγχώνευση, τη διαίρεση ή τη μετακίνηση των εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα εγγυήσεις κατά της κατάχρησης και διασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται επαρκώς. Οι κανόνες θα τονώσουν το αναπτυξιακό δυναμικό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αντλώντας οφέλη από τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά. Όλα τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Τα ακόλουθα κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας και έλαβαν για το λόγο αυτό προειδοποιητική επιστολή: Κύπρος, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία , Δανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία.

Δείτε την Οδηγία εδώ

Σχόλια