Τροποποίηση στον περί Ετήσιων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμο: Τί άλλαζει στην ετήσια άδεια των εργαζομένων

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 7 της πράξης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας», με τον περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2023, το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του βασικού νόμου (διάρκεια άδεια) τροποποιήθηκε με τη διαγραφή της πρώτης επιφύλαξης και τη διαγραφή στη δεύτερη επιφύλαξη της λέξης «περαιτέρω» (πρώτη γραμμή).

Συγκεκριμένα, διαγράφηκε η επιφύλαξη: Νοείται ότι όταν εργοδοτούμενος ειργάσθη ολιγωτέρας των δεκατριών εβδομάδων εργασίας εντός του έτους αδείας ούτος δεν δικαιούται εις άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι καταργήθηκε η προϋπόθεση συμπλήρωσης 13 εβδομάδων συνεχούς απασχόλησης προκειμένου οι εργαζόμενοι να δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια και επομένως δικαίωμα σε αναλογία ετήσιας άδειας έχουν πλέον όλοι οι εργαζόμενοι από την πρώτη ημέρα έναρξης της απασχόλησης τους.

Η νέα διατύπωση του εδ.(3):

(3) Οσάκις εργοδοτούμενος έχη εργασθή δι’ ολιγωτέρας των πεντήκοντα εβδομάδων εργασίας εντός έτους τινός αδείας, τότε ούτος δικαιούται αναφορικώς προς το έτος τούτο, εις ανάλογον άδειαν συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (1), υποκειμένην εις προσαρμογάς συμφώνως προς τους δυνάμει του άρθρου 9 εκδιδομένους Κανονισμούς:

Νοείται ότι τα χρονικά διαστήματα-

(α) προσωρινής απουσίας εργοδοτουμένου εκ της εργασίας του λόγω ατυχήματος ή ασθενείας,

(β) απουσίας εργοδοτουμένης εκ της εργασίας της ενώ διατελεί επ’ αδεία λόγω μητρότητος,

(γ) απουσίας εργοδοτουμένου από την εργασία του με γονική άδεια, άδεια πατρότητας ή άδεια φροντίδας ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας,

λογίζονται ως χρονικά διαστήματα εργασίας διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(photo: freepik.com)

Σχόλια