Θέση εργασίας στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα

Η Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Λειτουργού Τύπου για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα εργάζεται, υπό την εποπτεία του / της Πρέσβη και του / της Λειτουργού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στον τομέα της δημοσιότητας και επικοινωνίας, με κύριο στόχο την προβολή της χώρας μας.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχονται σε € 1.320 Ευρώ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

· Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Δημοσιογραφία, MME, Διεθνείς Σχέσεις, Νομικά, Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές ή Κλασσικές Επιστήμες.

· Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

· Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου.

· Ευρεία γνώση της πολιτικής πραγματικότητας της Κύπρου και των κυπριακών ΜΜΕ.

· Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου.

Πλεονέκτημα θα αποτελούν:

· Αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα σε θέματα δημοσιογραφίας, επικοινωνίας, χειρισμού ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Σημειώνεται ότι δεν καλύπτονται οποιαδήποτε έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ή/και μετέπειτα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην ελληνική γλώσσα και μέχρι 400 λέξεις) στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρονται να εργαστούν στη συγκεκριμένη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μαζί με την αίτησή τους, αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών για τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα.

Οι αιτήσεις να στέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Ξενοφώντος 2Α, 105 57 Αθήνα» ή να υποβάλλονται διά χειρός στην Πρεσβεία. Τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00 (με σφραγίδα/απόδειξη ταχυδρομείου/courier). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Πρεσβείας 210 3734802/900.

Σχόλια