Ο περί Δικηγορικής Αμοιβής Διαδικαστικός Κανονισμός του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε τον Διαδικαστικό Κανονισμό περί Δικηγορικής Αμοιβής του 2023, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 135 του Συντάγματος και το άρθρο 11 (4)(ε) του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964 έως 2022.

Ο κανονισμός είναι ο παρακάτω:

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγορικής Αμοιβής Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με τους εκάστοτε εν ισχύει Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας. 

2. (i) Για διαδικασίες ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (Τριτοβάθμια Δικαιοδοσία), εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, η δικηγορική αμοιβή, θα καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των εκάστοτε εν ισχύει Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας και τις εκεί καθοριζόμενες κλίμακες για το Εφετείο, επαυξημένες κατά 20%. 

(ii) Για διαδικασίες ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου ως Εκλογοδικείου, εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, θα επιδικάζονται έξοδα όπως σε αστικές απαιτήσεις ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου στην ψηλότερη κλίμακα, όπως προβλέπεται στους εκάστοτε εν ισχύει Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας. 

(iii) Για διαδικασίες ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) θα ισχύουν οι πρόνοιες των εκάστοτε εν ισχύει Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας και τις εκεί καθοριζόμενες κλίμακες για το Εφετείο. 

(iv) Για διαδικασίες ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στους Κανονισμούς, θα εφαρμόζεται η κλίμακα €10.000 - €50.000 στους εκάστοτε εν ισχύει Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας.

Εκδόθηκε από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο στις 7 Ιουλίου, 2023 και τίθεται σε ισχύ από τις 3 Ιουλίου 2023.

Περαιτέρω εκδόθηκε από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ο περί Δικαστικών Τελών Διαδικαστικός Κανονισμός του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

Δείτε τους Κανονισμούς και το συνημμένο Παράρτημα εδώ


Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)