Καταχρηστικοί κρίθηκαν βασικοί όροι σύμβασης υποθήκης κυπριακής τράπεζας

Την καταχρηστικότητα βασικών όρων που εμπεριέχονται σε συμβαση υποθήκης τράπεζας διαπίστωσε με απόφασή του στις 17 Ιουλίου 2023 ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή μετά τη διερεύνηση για ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση υποθήκης ημερομηνίας 21/12/2006 συναφθείσα μεταξύ της Alpha Bank Cyprus Ltd και καταναλωτή αποφάσισε ότι οι όροι που περιέχονται σε αυτή και ρυθμίζουν και/ή αφορούν τα θέματα, «Υπολογισμός του τόκου στη βάση των 360 ημερών»,  «Επιβάρυνση δανειολήπτη με χρεώσεις, έξοδα και δαπάνες», «Μονομερής μεταβολή επιτοκίων, προμηθειών και δικαιωμάτων» και «Γνώση του περιεχομένου της σύμβασης από τον καταναλωτή», αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 5(4) και 7 του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996 και, ως εκ τούτου, θεωρούνται καταχρηστικοί και/ή αδιαφανείς. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Δείτε επίσης: Πρόστιμο 80.000 ευρώ κατά κυπριακής τράπεζας για αθέμιτη εμπορική πρακτική : Τερμάτιζε δάνεια χωρίς λόγο μετά την άσκηση αγωγών εναντίον της από δανειολήπτες

Τροποποιήσεις στη διαδικασία εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 66(Ι) του 2023

Σχόλια