Τελευταία προειδοποίηση στην Κύπρο από την ΕΕ για ορθή μεταφορά της οδηγίας για τον έλεγχο αναλογικότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο και ακόμα επτά κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τους ενωσιακούς κανόνες για τον έλεγχο αναλογικότητας.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο [INFR(2022)2055], στη Βουλγαρία , στην Τσεχία, στην Ελλάδα , στην Κροατία , στην Ουγγαρία , στις Κάτω Χώρες  και στη Σλοβακία , επειδή δεν έχουν μεταφέρει ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τον έλεγχο αναλογικότητας που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας [βλ.οδηγία(ΕΕ) 2018/958]. Ενώ οι διαδικασίες αυτές περνούν στο επόμενο στάδιο, πέντε άλλα κράτη μέλη (Αυστρία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβενία) διευθέτησαν τα ζητήματα πλημμελούς μεταφοράς που είχαν επισημανθεί στις προειδοποιητικές επιστολές. 

Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε νέος ή τροποποιημένος εθνικός κανόνας που επηρεάζει τους επαγγελματίες πρέπει να υποβάλλεται σε ενδελεχή ανάλυση της αναλογικότητας πριν από τη θέσπισή του και να συνοδεύεται από στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητά του.

Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την πρόληψη αδικαιολόγητων περιοριστικών εθνικών κανόνων. Η πρόληψη έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από τις πιθανές διορθωτικές ενέργειες. Ωστόσο, απαιτεί την πλήρη και ορθή εφαρμογή των κανόνων από τα κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή απευθύνεται στα οικεία κράτη μέλη, καθώς θεωρεί ότι δεν έχουν μεταφέρει ορθά την υποχρέωση ελέγχου αναλογικότητας στο εθνικό τους δίκαιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει εντοπίσει διάφορα ζητήματα, όπως την εξαίρεση κανόνων που προέρχονται από εθνικά κοινοβούλια ή επαγγελματικές ενώσεις ή φορείς από το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης ελέγχου αναλογικότητας.

Η Επιτροπή απέστειλε στα παραπάνω κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Ιούλιο του 2022, και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2023. Η Κύπρος και τα υπόλοιπα κράτη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρουν ορθά την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (πηγη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)